SEGUNDA OPORTUNIDADE E EXONERACIÓN DE DÉBEDAS.

Para obter a Segunda Oportunidade e exonerarnos do pago dalgunhas das nosas débedas, previamente habemos de tentar alcanzar un acordo cos nosos acredores, establecendo períodos de carencia e quitas sobre a débeda. Unha vez produciuse o incumprimento daquel acordo extraxudicial de pagos, ou se fose imposible alcanzalo, instarase a declaración de concurso de acredores, vexamos en que consiste.

Á solicitude de Concurso de Acredores ante o Xulgado Mercantil do domicilio do debedor acompañaráse necesariamente unha proposta anticipada de convenio ou un plan de liquidación cando os bens do concursado son insuficientes para facer fronte ao abono das débedas.

O obxecto do concurso é a redistribución do patrimonio do debedor ou a ordenación da súa actividade, en ambos os casos, para o pago dos créditos recoñecidos 1e que forman o que se coñece como masa pasiva. Con todo, cando o patrimonio do debedor resulta insuficiente para cubrir as súas débedas, a Lei Concursal establece que a resolución xudicial que declare a conclusión do concurso da debedor persoa natural por liquidación da masa activa declarará a remisión das débedas insatisfeitas.

Para que se nos exonere do pago de determinadas débedas (como prestamos, proovedores, subministracións, etc) a lei concursal esixe que:

1º O concurso non fose declarado culpable,
2º O debedor fose condenado por algún delito relacionado co concurso,
3ºQue fosen satisfeitos na súa integridade os créditos contra a masa, e os créditos privilexiados (salvo créditos de Administracións Públicas, que seguirán as súas propias negociacións).[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=” thickness=” up=” down=”]

Créditos contra a masa:
Son aqueles que se deveñan tras a solicitude de concurso (Notario, Administrador Concursal, Avogado, etc).

Créditos Privilexiados:
Son aqueles que presentan especial importancia, e cuxo privilexio vén dado por razóns sociais, económicas, ou de interese xeral; son, por exemplo, as débedas con traballadores, con Administracións Públicas, Hipotecas, etc.

No noso próximo artigo coñeceremos os requisitos que esixe a lei para poder acollernos á segunda oportunidade e así obter unha exoneración no pago das nosas débedas.