DEVOLUCIÓN DA COMISIÓN DE APERTURA DA HIPOTECA.

Cando se asina un crédito con garantía hipotecaria, a entidade financeira soe introducir unha cláusula na escritura de préstamo pola que a persoa consumidora ten que pagar unha porcentaxe do diñeiro prestado en concepto de “comisión de apertura”. Esta porcentaxe que se paga ao banco polo feito de conceder a hipoteca adoita variar entre o … Ler máis

¿QUÉ GASTOS HIPOTECARIOS TEN QUE DEVOLVERTE A ENTIDADE FINANCEIRA?

¿Qué gastos hipotecarios poden reclamarse? En créditos con garantía hipotecaria suscritos antes do 16/06/2019, os gastos distribuénse do seguinte modo:   Arancel Notarial  As escrituras de outorgamento e modificación do préstamo serán abonadas por metade, mentres que a de cancelación da hipoteca correrá a cargo da persoaprestataria. As respectivas copias, das distintas escrituras notariais relacionadas … Ler máis

O tratamento fiscal das cláusulas chan

A Disposición final primeira do RDL 1/2017, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan modifica a Disposición Adicional 45ª da Lei 35/2006 do IRPF do seguinte xeito: “Non se integrará na base impoñible deste Imposto a devolución derivada de acordos celebrados con entidades financeiras, en efectivo ou a través doutras … Ler máis