¿Tes depositada a fianza do teu aluguer na Xunta?

“Aluguei un piso e depositouse a fianza na Xunta, rescindimos o contrato o 31 de xaneiro e seguen sen devolverme a fianza. Quería saber cales son os prazos legais de devolución e que podo facer respecto diso se non os cumpren”.

RESPOSTA
O Decreto 42/2011, do 3 de marzo, polo que se establece o procedemento para o depósito das fianzas dos arrendamentos relativos a predios urbanos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no seu artigo 14 sobre a devolución de fianzas que “1. Presentada a solicitude de devolución dá fianza depositada, así como a documentación exixida, procederase ao seu reintegro mediante transferencia bancaria na conta indicada pola persoa solicitante non prazo máximo de vinte días”.

Asímismo a Lei de arrendamentos urbanos prevé no seu artigo 36 que “4. O saldo da fianza en metálico que deba ser restituído ao arrendatario ao final do arriendo, devengará o interese legal, transcorrido un mes desde a entrega das chaves polo mesmo sen que se fixen efectiva dita restitución”. Por tanto entendemos que o prazo de devolución será o dun mes desde que finalizase o contrato de arrendamento, data a partir da cal se comezarán a devengar intereses.