DIVORCIO NOTARIAL. REQUISITOS Y PLAZOS.

A vía notarial é a máis rápida para obter o divorcio, xa que unha vez redactado o convenio regulador bastará a súa ratificación ante autoridade notarial para extinguir o vínculo matrimonial.

Os cónxuxes, cando non tiveren fillos que dependan deles, poderán acordar a súa separación matrimonial ou divorcio de mutuo acordo, mediante a formulación dun convenio regulador en escritura pública ante Autoridade Notarial.

O convenio regulador será redactado por letrada en exercicio da profesión. O contido mínimo do convenio será

1.- A atribución do uso da vivenda e ajuar familiar.
2.- A contribución ás cargas do matrimonio e alimentos, así como as súas bases de actualización e garantías no seu caso.
3.- A liquidación, cando cumpra, do réxime económico do matrimonio.
4.- A pensión compensatoria, no seu caso, a favor de un dos cónxuxes.

Deberán prestar o seu consentimento na notaría do último domicilio común ou o do domicilio ou residencia habitual de calquera das persoas solicitantes.

Os cónxuxes no momento do outorgamento da escritura pública deberán contar con asistenza letrada.

Documentación

   1. Certificado de matrimonio ou libro de Familia.
   2. Certificado de nacemento de fillas e fillos comúns.
   3. Capitulacións matrimoniais (escritura Notarial de modificación do réxime económico matrimonial a separación de bens no seu caso).
   4. Certificado empadroamento.
   5. Título de propiedad da vivenda común.
   6. Certificado de saldo en contas bancarias.
   7. Certificado de débedas.
   8. Títulos de propiedade de bens comúns, p.ex. vehículos.

Os efectos deste divorcio ante autoridade notarial serán os mesmos que no caso de solicitarse ante autoridade xudicial:

1.- Extínguese o vínculo matrimonial ( podendo contraer novo matrimonio).
2.- Cesa a presunción de convivencia entre os cónxuxes.
3.- Extínguese o réxime económico matrimonial.
4.- Quedan revogados todos os consentimentos e poderes que cada un dos cónxuxes concédese ao outro.

Unha vez asinada a escritura, e de acordo co novo artigo 61 da Lei do Rexistro Civil, remitirase por medios electrónicos ao Rexistro Civil e a falta destes, unha copia autorizada en papel a fin de inscribir o divorcio.

Para máis info: info@artigo14.es