La Audiencia Provincial de A Coruña ANULA las tarjetas revolving.

A Audiencia Provincial de A Coruña ANULA as tarxetas revolving. A última xurisprudencia da Audiencia Provincial de A Coruña da a razón a clientela bancaria nas demandas de tarxetas de crédito reclamando a devolución dos intereses. -Sentencia 167/2020, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 5ª, de 2 Jun. 2020, Rec. 346/2019: “(…) debemos considerar que … Leer más

DEVOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE APERTURA DE HIPOTECA.

Cando se asina un crédito con garantía hipotecaria, a entidade financeira soe introducir unha cláusula na escritura de préstamo pola que a persoa consumidora ten que pagar unha porcentaxe do diñeiro prestado en concepto de “comisión de apertura”. Esta porcentaxe que se paga ao banco polo feito de conceder a hipoteca adoita variar entre o … Leer más

¿QUÉ GASTOS HIPOTECARIOS TIENE QUE DEVOLVERTE LA ENTIDAD FINANCIERA?

¿Qué gastos hipotecarios poden reclamarse? En créditos con garantía hipotecaria suscritos antes do 16/06/2019, os gastos distribuénse do seguinte modo: Arancel Notarial  As escrituras de outorgamento e modificación do préstamo serán abonadas por metade, mentres que a de cancelación da hipoteca correrá a cargo da persoaprestataria. As respectivas copias, das distintas escrituras notariais relacionadas co … Leer más

SEGUNDA OPORTUNIDAD Y EXONERACIÓN DE DEUDAS.

A Lei que regula a Segunda Oportunidade para que aquelas persoas que non poden facer fronte ás súas débedas exonérense das mesmas con carácter definitivo, prevé un proceso que pasa por tres fases: I.- Acordo extraxudicial de pagos con acredores. II.- Concurso de acredores. III.- Beneficio de exoneración do pago de determinadas débedas ou segunda … Leer más

DIVORCIO NOTARIAL. REQUISITOS Y PLAZOS.

A vía notarial é a máis rápida para obter o divorcio, xa que unha vez redactado o convenio regulador bastará a súa ratificación ante autoridade notarial para extinguir o vínculo matrimonial. Os cónxuxes, cando non tiveren fillos que dependan deles, poderán acordar a súa separación matrimonial ou divorcio de mutuo acordo, mediante a formulación dun … Leer más

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.

O Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do  COVID-19, establece no seu artigo 17 a “ Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19”. … Leer más

QUIÉN ANDA AHÍ. MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS/AS.

Xa podedes ver a nosa compañeira Eva Rosende que acudiu de novo o programa «Quen anda aí» o mércores 1 de abril, no que analizou as novas medidas económicas contidas no Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo de apoio a persoas traballadoras por conta propia.

MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO A AUTÓNOMOS/AS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

O Real Decreto 11/20 de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, establece medidas de apoio os autónomos/as no ámbito da (i) cotización á seguridade social, (ii) rescate de plans de pensións (iii) moratoria do pago de préstamos hipotecarios que afecten á vivenda habitual … Leer más

CONTRATOS DE VIAJE COMBINADO CANCELADOS CON MOTIVO DEL COVID19.

¿Qué é unha viaxe combinada? A combinación de, polo menos, dous tipos de servizos de viaxe a efectos do mesma viaxe ou vacación, se eses servizos: 1.º son combinados por unha soa empresa, a petición ou segundo a selección da persoa viaxeira, ou 2.º Con independencia da celebración de contratos distintos con diferentes prestadoras de … Leer más

MORATORIA EN EL PAGO DE AQUILER DE VIVIENDA HABITUAL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

O Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, regula a moratoria de débeda arrendaticia de vivenda habitual.  Establécense medidas conducentes a procurar a moratoria da débeda arrendaticia para as persoas arrendatarias de vivenda habitual en situación de vulnerabilidade … Leer más