Estoy obligada/o a identificar a la persona conductora si “Tráfico” lo solicita?

Cando se comete unha infracción de Tráfico  a persoa titular do vehículo recibe un requerimento para identificar a persoa condutora.

Se fuches ti debes notificar os teus datos, en caso contrario, deberás remitir un escrito asinado no que conste o nome, apelidos, DNI e domicilio da persoa identificada, dirixido ao Organismo e dirección que che indiquen na notificación recibida.

Prazo: 20 días naturais contados desde a práctica da notificación.

Que ocorre se non identifico o condutor? Que multa impoñeríanme?

O artigo 11 da Lei sobre Tráfico establece entre as obrigacións do titular do vehículo a de “Facilitar á Administración a identificación do condutor do vehículo no momento de cometerse unha infracción. Os datos facilitados deben incluír o número do permiso ou licenza de condución que permita a identificación no Rexistro de Condutores e Infractores do organismo autónomo Xefatura Central de Tráfico”.

De incumprirse esta obrigación, o titular do vehículo cometería infracción de carácter moi grave.

A multa pola infracción será:

O dobre da prevista para a infracción orixinaria se aquela foi infracción leve (100.-€),

O triplo, se é infracción grave (200.-€) ou moi grave (500.-€).

Unha vez realizada a identificación da persoa condutora, remitirán á persoa identificada a notificación da infracción, coa multa e retirada de puntos correspondente se procede e coa forma de pago, coa posibilidade de beneficiarse da redución do 50% se a abona no prazo indicado.