El tratamento fiscal de las cláusulas suelo

A Disposición final primeira do RDL 1/2017, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan modifica a Disposición Adicional 45ª da Lei 35/2006 do IRPF do seguinte xeito: “Non se integrará na base impoñible deste Imposto a devolución derivada de acordos celebrados con entidades financeiras, en efectivo ou a través doutras … Leer más

RECLAMAR FACTURAS. MONITORIO.

Ahorros en hucha cerdito

Existe unha forma áxil e rápida coa que reclamar xudicialmente débedas pendentes que se atopen xustificadas documentalmente. Falamos do Procedemento Monitorio. Este procedemento iníciase cunha Reclamación (ou Petición Inicial de Procedemento Monitorio) dirixida ao Xulgado do lugar onde teña o seu domicilio o debedor. Unicamente debemos facer constar (a) a identidade da persoa ou sociedade … Leer más

Mascotas en procesos de divorcio, ¿Con quién quedan?

Perro en cesped

“Os pactos relativos a mascotas poden ser obviamente incluídos nun convenio regulador pero o razoable xuridicamente é que tales acordos, igual que os alcanzados neste suposto no momento do xuízo, teñan transcendencia entre as partes pero sen a calidade de executables no proceso de familia». As medidas reguladores das crisis familiares aparecen reguladas nos artigos 91 e … Leer más

SEGUNDA OPORTUNIDAD Y EXONERACIÓN DE DEUDAS.

q

Para obter a Segunda Oportunidade e exonerarnos do pago dalgunhas das nosas débedas, previamente habemos de tentar alcanzar un acordo cos nosos acredores, establecendo períodos de carencia e quitas sobre a débeda. Unha vez produciuse o incumprimento daquel acordo extraxudicial de pagos, ou se fose imposible alcanzalo, instarase a declaración de concurso de acredores, vexamos en que consiste.

Leer más

TARJETAS DE CRÉDITO REVOLVING

As tarxetas de crédito Revolving son aquelas en as que o seu titular pode dispoñer ata o límite de crédito concedido a cambio do pago das cotas periódicas fixadas no contrato, as cales poden ser unha porcentaxe da débeda (cun mínimo segundo contrato) ou unha cota fixa.O máis característico deste tipo de cartóns é que … Leer más