Dudas y respuestas sobre comunidades. Parte II.

1. ¿Podería o administrador da Comunidade de Propietarios realizar unha reparación sen o consentimento da Xunta debido a unha perentoria necesidade?

A Lei de Propiedade Horizontal establece, entre as funcións do Administrador, a de atender á conservación e entretemento da casa, dispoñendo as reparacións e medidas que resulten urxentes, dando inmediata conta delas ao Presidente ou, no seu caso, aos propietarios.

2. Se un elemento común está tan deteriorado que supón un perigo para a seguridade de persoas ou cousas e a Xunta non aproba a súa reparación, ¿podería o propietario que acode ao Xuíz para que resolva sobre o asunto, exonerarse de responsabilidade no suposto de producirse un dano? O acordo necesario para reparar o elemento deteriorado ha de ser tomado necesariamente pola Xunta de Propietarios, por tanto, un propietario non pode por si só decidir arranxar os danos. Se o propietario acode ao Xuíz para que resolva ante a pasividade da Xunta e nese período de tempo prodúcese algún accidente, podería quedar exonerado de responsabilidade, debido a que nel non concorre a culpa ou neglixencia para obrigarlle a resarcir os danos e prexuízos ocasionados.

3. ¿Deben consentir os propietarios dun piso que se depositen na súa casa os materiais necesarios para reparar a fachada do edificio e que colguen as estadas desde a súa terraza? Existe unha obrigación dos propietarios de consentir que o seu piso poida ser utilizado, ao considerarse o medio máis idóneo, para instalar os sistemas mediante os cales se vai a executar unha obra necesaria en beneficio de toda a Comunidade; xa sexa para consentir a instalación das estadas na terraza, ou permitir a entrada no piso ou local con esa finalidade.

4. ¿Pode considerarse a instalación dun ascensor como unha obra de innovación e, por tanto, quedar eximidos do pago os propietarios que non voten a favor da mesma? A instalación do ascensor considérase necesaria para a adecuada habitabilidade do inmoble, por tanto, non se trataría dunha innovación innecesaria e habería de ser abonada por todos os propietarios. O acordo da Xunta obriga a todos os comuneiros, tanto aos que votasen favorablemente, como aos que han disentido, e iso supón que deben permitir que leve a efecto e abonar o que corresponda.

5. Poden os locais comerciais dispoñer de carteis ou rótulos na fachada? Así veñen recoñecéndoo os Tribunais nos últimos anos, aínda que poida supoñer a modificación de elementos comúns. Nestes casos, as obras realizadas polos titulares de locais comerciais que afecten a elementos comúns e que estean autorizadas polos Estatutos non se consideran contrarias a dereito, sempre que non afecten á seguridade ou estabilidade do edificio nin prexudiquen o dereito doutro propietario.

6. Se un propietario modifica elementos comúns pero a Comunidade non lle demanda por iso ata anos despois, considérase que houbo «consentimento tácito pola súa banda»? Nun suposto de cerramento dun balcón por un propietario sen permiso da comunidade e que non é denunciado ata pasados 10 anos, o Tribunal Supremo considerou que houbo consentimento tácito. É dicir, do comportamento das partes resultou implícita a súa aquiescencia a unha determinada situación, ao aceptar desde o seu inicio os labores de cerramento do balcón da vivenda sen que durante un longo período de tempo efectuouse impugnación algunha a pesar da súa notoriedade.