Dudas y Respuestas sobre Comunidades. Parte I.

1.- Pode permanecer pechado con chave o portal do edificio? As portas previstas como saída de planta ou de edificio e as previstas para a evacuación de máis de 50 persoas serán abatibles e o seu sistema de peche, non actuará mentres haxa actividade nas zonas para evacuar ou consistirá nun dispositivo de fácil e rápida apertura desde o lado do cal proveña dita evacuación, sen ter que utilizar unha chave.

2.- Os baixos comerciais dun edificio sen ascensor están exentos polos Estatutos do pago de «gastos de conservación, limpeza e iluminación de portais e escaleiras». Se se acorda instalar un ascensor, deben abonar a instalación? Podería considerarse unha obra de innovación? A instalación dun ascensor nun edificio que carece del ha de ser asumida por todos os propietarios, non estaría incluída dentro da cláusula de exoneración referente a “conservación”. A instalación do ascensor considérase necesaria para a adecuada habitabilidade do inmoble, por tanto, non se trataría dunha innovación innecesaria e habería de ser abonada por todos os propietarios.

3.- ¿Para instalar o gas cidade segue sendo necesaria a unanimidade? A instalación das infraestruturas comúns de aproveitamento de enerxías renovables, ou ben das infraestruturas necesarias para acceder a novas subministracións enerxéticas colectivas, poderá ser acordada, a petición de calquera propietario, por un terzo dos integrantes da comunidade que representen, á súa vez, un terzo das cotas de participación. A comunidade non poderá repercutir o custo da instalación ou adaptación das devanditas infraestruturas comúns, nin os derivados da súa conservación e mantemento posterior, sobre aqueles propietarios que non houberen votado expresamente na Xunta a favor do acordo. Con todo, se con posterioridade solicitasen o acceso aos servizos de telecomunicacións ou ás subministracións enerxéticas, e iso requira aproveitar as novas infraestruturas ou as adaptacións realizadas nas preexistentes, poderá autorizárselles sempre que abonen o importe que lles correspondese, debidamente actualizado, aplicando o correspondente interese legal.

4.- Pode negárselle a propiedade dos baixos a instalación dunha cheminea para saída de fumes? Entendemos que a instalación dunha tubaxe de saída de gases ou evacuación de fumes que atravesase un elemento común do inmoble, é unha obra de transcendencia e necesitaría a dobre maioría de tres quintos de propietarios e cotas. [vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=» thickness=» up=» down=»]

5.- É posible que un patio de luces teña a consideración de elemento privado? Como norma xeral os patios de luces son elementos comúns. Con todo habería que consultar o título constitutivo por se, no mesmo, configurouse como un elemento privativo.

É unha obrigación da comunidade de propietarios a realización das obras necesarias para o adecuado sostemento e conservación do inmoble e dos seus servizos, de modo que reúna as debidas condicións estruturais, de estanqueidad, habitabilidade e seguridade. Podemos considerar obras necesarias, aquelas que alteran a situación preexistente das cousas, e que aínda cando dirixidas á conservación do inmoble, provocan un cambio na súa estrutura, ou destino dos elementos e partes comúns do mesmo, sendo en todo caso convenientes, e mesmo en ocasións, necesarias para o máis adecuado uso e goce do inmoble.

Estas obras abarcan non só desde a reparación daqueles elementos que o requiran por uso ou transcurso do tempo, senón tamén cando afecten á habitabilidade e seguridade da edificación a fin de manter nas mesmas condicións todos os servizos comúns existentes en cada comunidade. Estas obras deberán ser aprobadas por acordo adoptado en Xunta co quórum que sexa necesario segundo o caso concreto en que nos atopemos. Aínda que é certo que a obrigación alcanza á comunidade de propietarios, no que respecta á execución das obras, a oposición inxustificada dalgún veciño á realización das mesmas implica unha responsabilidade individual para este. Para a determinación de se as obras son necesarias ou de mellora, podemos atender aos seguintes criterios:

a) Determinar a perentoriedad das mesmas.
b) Prexuízos que poidan producir a persoas ou bens pola súa tardía ou non execución.

Constitúe unha obrigación incondicional para todos os propietarios o satisfacer os gastos derivados das obras necesarias, sexan de mantemento ou conservación, ordinarias ou extraordinarias. A repercusión dos gastos realízase conforme ás disposicións do título constitutivo, é dicir, en función da porcentaxe de titularidade (cotas de participación) na comunidade asignada a cada copropietario. Así mesmo, terán carácter obrigatorio e non requirirán de acordo previo da Xunta de veciños, as obras requiridas a instancia dos propietarios en cuxa vivenda vivan ou traballen persoas con discapacidade ou maiores de setenta anos, e que sexan necesarias para un uso adecuado á súa discapacidade dos elementos comúns, ou para a instalación de dispositivos mecánicos e electrónicos que favorezan a súa comunicación co exterior, cuxo importe total non exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comúns.