Recorrer la multa por no identificar al condutor

A multa por incumprir a obrigación de identificar verazmente ao condutor do vehículo será o dobre ou o triple da prevista para a infracción orixinaria que a motivou.

Por exemplo, se a multa orixinaria é por exceso de velocidade por importe de 400.-€, a multa por non identificar ó conductor será do triplo por ser esta unha infracción grave, é dicir, 1200.-€.

Ás veces pódese recurrir esta sanción por unha incorrecta notificación do requerimento para identificar ó conductor. Vexamos cómo: ¿Cómo ten que ser a notificación da multa no domicilio?

Cando a notificación se practique no domicilio do interesado, de non atoparse presente este en o momento de entregarse a notificación,

1º.- poderá facerse cargo da mesma calquera persoa maior de catorce anos que se atope no domicilio e faga constar a súa identidade.

2º.- Se ninguén se fixese cargo da notificación, farase constar esta circunstancia no expediente, xunto co día e a hora en que se tentou a notificación, intento que se repetirá por unha soa vez e nunha hora distinta dentro dos tres días seguintes.

No caso de que o primeiro intento de notificación realizouse antes das quince horas, o segundo intento deberá realizarse despois das quince horas e viceversa, deixando en todo caso polo menos unha marxe de diferenza de tres horas entre ambos os intentos de notificación.

O cómputo do prazo de tres días que debe mediar entre dous intentos de notificación, e por días lectivos, en que están garantidos os servizos de notificación, de xeito que excluense os sábados e domingos.