IRPH. RECLAMA LOS JUROS DE TU HIPOTECA.

NOVA SENTENZA SOBRE O IRPH EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.

Os tribunais están obrigados a examinar se a cláusula está redactada de maneira clara e comprensible. A transparencia da cláusula require que o consumidor poida comprender as súas consecuencias económicas.

Para determinar se a cláusula é transparente o órgano xudicial deberá valorar, por unha banda, se os elementos relativos ao cálculo do tipo de interese resultan facilmente alcanzables a calquera persoa dada a publicación do modo de cálculo do devandito tipo de interese, e doutra banda, a subministración de información sobre a evolución no pasado do índice en que se basea o cálculo dese tipo de interese.

Se a cláusula declárase abusiva o xuíz pode substituíla por un índice legal aplicable a falta de acordo en contrario das partes.

Segundo reiterada xurisprudencia, o sistema de protección establecido baséase na idea de que a consumidora atópase en situación de inferioridade respecto á profesional, tanto no relativo á capacidade de negociación como ao nivel de información, situación que lle leva a adherirse ás condicións redactadas de antemán polo profesional sen poder influír no contido das mesmas.

Tendo en conta de tal situación de inferioridade, a normativa obriga aos Estados membros da UE a establecer un mecanismo que asegure que toda cláusula contractual non negociada individualmente poida ser controlada para apreciar o seu eventual carácter abusivo.

Neste contexto incumbe ao xuíz nacional, determinar se, dadas a circunstancias propias do caso concreto, a cláusula en cuestión cumpre as esixencias de boa fe, equilibrio e transparencia.

Segundo reiterada xurisprudencia do Tribunal de Xustiza relativa á esixencia de transparencia, ten unha importancia fundamental para o consumidor dispoñer, antes da celebración dun contrato, de información sobre as condicións contractuais e as consecuencias da celebración do contrato. En función, principalmente, desa información o consumidor decide se desexa quedar vinculado contractualmente adheríndose ás condicións redactadas de antemán polo profesional

Para máis info: info@artigo14.es