SUSPENSIÓN DE PLAZOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 establece a suspensión de plazos durante a vixencia do estado de alarma:

Suspensión de prazos xudiciais.

Suspéndense termos e suspéndense e interrompen os prazos para todas as ordes xurisdicionais. O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda vixencia o presente real decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

Na orde xurisdicional penal a suspensión e interrupción non se aplicará:

  • Procedementos de habeas corpus
  • Actuacións encomendadas aos servizos do xulgado de garda
  • Actuacións con personas detidas
  • Ordes de protección
  • Actuacións urxentes en materia de vixilancia penitenciaria
  • Calquera medida cautelar en materia de violencia sobre a muller ou menores.

No resto de ordes xurisdicionais non será de aplicación a interrupción aos seguintes supostos:

a) O procedemento para a protección dos dereitos fundamentais da persoa.

b) Os procedementos de conflito colectivo e para a tutela dos dereitos fundamentais e liberdades públicas.

c) A autorización xudicial para o internamento non voluntario por razón de trastorno psíquico.

d) A adopción de medidas de protección dos menores.

Suspensión de prazos administrativos.

  • Suspéndense termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público.
  • O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda vixencia o estado de alarma.
  • A suspensión de termos e a interrupción de prazos aplicarase a todo o sector público.

Suspensión de prazos de prescrición e caducidade.

Os prazos de prescrición e caducidade de calquera accións e dereitos quedarán suspendidos durante o prazo de vixencia do estado de alarma.