Pensión de alimentos y gastos extraordinarios

A nosa doutrina xurisprudencial foi, aos poucos, sinalando e concretando que gastos poden considerarse extraordinarios, e cales non o son.

Neste sentido, estímase que gasto extraordinario é aquel que se sae do natural ou do común, e que non é previsible nin se produce con certa periodicidade.

Pode afirmarse que gasto extraordinario é aquel que, polo seu inhabitualidad e contía, excede do ámbito ordinario dos gastos e do exercicio da patria potestade, debendo, ademais, estar vinculado ás necesidades que deben cubrirse economicamente de modo ineludible no coidado, desenvolvemento e formación, en todas as ordes, dos fillos, e iso en contraposición ao concepto do superfluo ou secundario, do que, obviamente, pode prescindirse, sen menoscabo para o fillo.

En definitiva, un gasto extraordinario, neste sentido, non ten por que ser un gasto caprichoso ou máis ou menos veleidoso, dependente do azar ou do malgaste dun dos proxenitores, senón que deberá estar canalizado cara a unha finalidade, cal é a de satisfacer un aspecto do coidado, formación ou educación integral do fillo, un aspecto, en todo caso, que, nun primeiro momento, quizais non foi necesario, pero que, máis tarde, co transcurso de certo tempo, devén preciso para atender ás necesidades do fillo, facilitando, co seu aboamento, o seu libre desenvolvemento —tanto a nivel intelectual, como social— e repercutindo, de maneira favorable, sobre a súa personalidade.

Os gastos extraordinarios son aqueles que non teñen unha periodicidade prefijada, ao dimanar de sucesos de difícil ou imposible previsión apriorística, de tal modo que poden xurdir, ou non, dependendo da situación e do marco no que estes poden, ou non, nacer. Hai que diferenciar claramente, para evitar confusións, aqueles gastos de carácter extraordinario que ha de cubrirse ineludiblemente, fronte a aqueles gastos que son superfluos ou secundarios e dos que, evidentemente, pódese prescindir. Destes últimos pódese prescindir sen menoscabo, sen prexuízo algún para o alimentista, é dicir, para o fillo en canto acredor da esta prestación. “Os gastos escolares han de entenderse como ordinarios e integrados no concepto de pensión de alimentos (…)” STS 557/16 do 21 de Setembro, STS 579/14 do 15 de Outubro e STS 500/17 do 13 de Setembro Recurso 2590/16, entre outras.

1º MATRÍCULA E MATERIAL ESCOLAR: neste concepto, obviamente, non deben incluírse partidas de gastos extraordinarios, ao integrar os alimentos ordinarios de «ensino regrado». É dicir, estes gastos son ordinarios, pero tamén o son a cota mensual escolar e, no seu caso, os gastos correspondentes a transporte e comedor escolar. Hai que ter en conta que a previsibilidad do gasto escolar —xeneral, común— fai que non mereza a consideración de gasto extraordinario. Neste sentido, o aboamento dos libros, por exemplo, resulta un gasto previsible que ha de realizarse anualmente e cuxa contía aproximada coñécese con antelación, debendo integrarse tal gasto na pensión alimenticia.

2º UNIFORME ESCOLAR: Debe ter a consideración de gasto ordinario, ao ser unha partida derivada da asistencia da filla ao seu Centro Educativo Escolar. Non cabe a súa inclusión na partida de gastos extraordinarios, senón que han de considerarse integrados na cantidade que comprende a pensión alimenticia.

3º ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E GASTOS DE FORMACIÓN: Non poden cualificarse como gastos extraordinarios os gastos derivados de actividades extraescolares, se se ten en conta que se trata de actividades que o fillo pode vir realizando de forma asidua e que, por tanto, convértese nunha actividade regular e previsible, derivada de actividades cotiás ou periódicas do fillo.

Deja un comentario