Dúbidas e Respostas sobre Comunidades de Propietarios. Parte I. | Artigo 14
DESPACHO DE ABOGADOS, ABOGADOS, AVOGADOS, ABOGADAS, AVOGADAS, CONSULTA, DERECHO, PROCEDIMIENTO JUDICIAL, JUICIO, SEPARACIÓN, DIVORCIO, HERENCIA, ACCIDENTE DE TRÁFICO, DESPIDO, SEGUNDA OPORTNIDAD, CONCURSO DE ACREEDORES, GASTOS HIPOTECARIOS, CLÁUSULA SUELO, TARJETA DE CRÉDITO, COMUNIDADES DE VECINOS, SANCIÓN, INVESTIGACIÓN,
15901
post-template-default,single,single-post,postid-15901,single-format-standard,ajax_updown,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,vss_width_768,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Dúbidas e Respostas sobre Comunidades de Propietarios. Parte I.

1.- Pode permanecer pechado con chave o portal do edificio?

As portas previstas como saída de planta ou de edificio e as previstas para a evacuación de máis de 50 persoas serán abatibles e o seu sistema de peche, non actuará mentres haxa actividade nas zonas para evacuar ou consistirá nun dispositivo de fácil e rápida apertura desde o lado do cal proveña dita evacuación, sen ter que utilizar unha chave.
2.- Os baixos comerciais dun edificio sen ascensor están exentos polos Estatutos do pago de «gastos de conservación, limpeza e iluminación de portais e escaleiras». Se se acorda instalar un ascensor, deben abonar a instalación?
Podería considerarse unha obra de innovación? A instalación dun ascensor nun edificio que carece del ha de ser asumida por todos os propietarios, non estaría incluída dentro da cláusula de exoneración referente a “conservación”. A instalación do ascensor considérase necesaria para a adecuada habitabilidade do inmoble, por tanto, non se trataría dunha innovación innecesaria e habería de ser abonada por todos os propietarios.
3.- ¿Para instalar o gas cidade segue sendo necesaria a unanimidade?
A instalación das infraestruturas comúns de aproveitamento de enerxías renovables, ou ben das infraestruturas necesarias para acceder a novas subministracións enerxéticas colectivas, poderá ser acordada, a petición de calquera propietario, por un terzo dos integrantes da comunidade que representen, á súa vez, un terzo das cotas de participación. A comunidade non poderá repercutir o custo da instalación ou adaptación das devanditas infraestruturas comúns, nin os derivados da súa conservación e mantemento posterior, sobre aqueles propietarios que non houberen votado expresamente na Xunta a favor do acordo. Con todo, se con posterioridade solicitasen o acceso aos servizos de telecomunicacións ou ás subministracións enerxéticas, e iso requira aproveitar as novas infraestruturas ou as adaptacións realizadas nas preexistentes, poderá autorizárselles sempre que abonen o importe que lles correspondese, debidamente actualizado, aplicando o correspondente interese legal.
4.- Pode negárselle ao propietario dos baixos a instalación dunha cheminea para saída de fumes?
Entendemos que a instalación dunha tubaxe de saída de gases ou evacuación de fumes que atravesase un elemento común do inmoble, é unha obra de transcendencia e necesitaría a dobre maioría de tres quintos de propietarios e cotas.
5.- É posible que un patio de luces teña a consideración de elemento privado?
Como norma xeral os patios de luces son elementos comúns. Con todo habería que consultar o título constitutivo por se, no mesmo, configurouse como un elemento privativo.
É unha obrigación da comunidade de propietarios a realización das obras necesarias para o adecuado sostemento e conservación do inmoble e dos seus servizos, de modo que reúna as debidas condicións estruturais, de estanqueidad, habitabilidade e seguridade. Podemos considerar obras necesarias, aquelas que alteran a situación preexistente das cousas, e que aínda cando dirixidas á conservación do inmoble, provocan un cambio na súa estrutura, ou destino dos elementos e partes comúns do mesmo, sendo en todo caso convenientes, e mesmo en ocasións, necesarias para o máis adecuado uso e goce do inmoble.
Estas obras abarcan non só desde a reparación daqueles elementos que o requiran por uso ou transcurso do tempo, senón tamén cando afecten á habitabilidade e seguridade da edificación a fin de manter nas mesmas condicións todos os servizos comúns existentes en cada comunidade.
Estas obras deberán ser aprobadas por acordo adoptado en Xunta co quórum que sexa necesario segundo o caso concreto en que nos atopemos. Aínda que é certo que a obrigación alcanza á comunidade de propietarios, no que respecta á execución das obras, a oposición inxustificada dalgún veciño á realización das mesmas implica unha responsabilidade individual para este. Para a determinación de se as obras son necesarias ou de mellora, podemos atender aos seguintes criterios:
a) Determinar a perentoriedad das mesmas.
b) Prexuízos que poidan producir a persoas ou bens pola súa tardía ou non execución.
Constitúe unha obrigación incondicional para todos os propietarios o satisfacer os gastos derivados das obras necesarias, sexan de mantemento ou conservación, ordinarias ou extraordinarias. A repercusión dos gastos realízase conforme ás disposicións do título constitutivo, é dicir, en función da porcentaxe de titularidade (cotas de participación) na comunidade asignada a cada copropietario. Así mesmo, terán carácter obrigatorio e non requirirán de acordo previo da Xunta de veciños, as obras requiridas a instancia dos propietarios en cuxa vivenda vivan ou traballen persoas con discapacidade ou maiores de setenta anos, e que sexan necesarias para un uso adecuado á súa discapacidade dos elementos comúns, ou para a instalación de dispositivos mecánicos e electrónicos que favorezan a súa comunicación co exterior, cuxo importe total non exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comúns.
EVA ROSENDE CASTRO
eva.rosende.castro@icacor.es


Este sitio web utiliza cookies para que teña mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. Aquí tamén tes dispoñible nosos avisos legais e nosa política de privacidade

ACEPTAR
Aviso de cookies