DIVORCIO NOTARIAL. REQUISITOS E PRAZOS.

A vía notarial é a máis rápida para obter o divorcio, xa que unha vez redactado o convenio regulador bastará a súa ratificación ante autoridade notarial para extinguir o vínculo matrimonial. Os cónxuxes, cando non tiveren fillos que dependan deles, poderán acordar a súa separación matrimonial ou divorcio de mutuo acordo, mediante a formulación dun … Ler máis

¿SE HEREDAN AS DÉBEDAS?

1º. ¿Cando se herdan as débedas? Ata que non medie a aceptación da herdanza non se despregan efectos xurídicos con transcendencia patrimonial para a persoa herdeira, é dicir non é responsable das cargas da herdanza ata que non acepta formalmente a herdanza na notaría. 2º. ¿Cando a persoa herdeira pode ser obrigada a pagar as … Ler máis

CONTRATOS DE VIAXE COMBINADA CANCELADOS CON MOTIVO DO COVID19.

  ¿Qué é unha viaxe combinada? A combinación de, polo menos, dous tipos de servizos de viaxe a efectos do mesma viaxe ou vacación, se eses servizos: 1.º son combinados por unha soa empresa, a petición ou segundo a selección da persoa viaxeira, ou 2.º Con independencia da celebración de contratos distintos con diferentes prestadoras … Ler máis

MORATORIA NO PAGO DE ALUGUER DE VIVENDA HABITUAL DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, regula a moratoria de débeda arrendaticia de vivenda habitual.    Establécense medidas conducentes a procurar a moratoria da débeda arrendaticia para as persoas arrendatarias de vivenda habitual en situación de … Ler máis

Estado de alarma – respostas legais na TVG en “quen anda aí”

A nosa compañeira Eva Rosende Castro resolve dúbidas sobre diversas situacións durante o estado de alarma no programa ” Quen anda aí” dá TVG.   Contestamos as dúbidas máis habituais sobre situations do día a día durante ou estado de alarma. Procede oureembolso en caso de cancelación dun voo?, podo facer unha mudanza? caduca o … Ler máis

Sabías que…O dereito a compensación económica polas vacacións non desfrutadas pódese herdar?

q

Os traballadores e traballadoras teñen dereito a compensación económica en caso de non ter desfrutado das vacacións xeradas por finalizar a relación laboral. Agora, ademais, temos claro que ese dereito pódese herdar. Efectivamente, os herdeiros dun traballador falecido poderán solicitar á empresa onde este viña prestando os seus servizos o abono da compensación legal por … Ler máis

Pensión de alimentos e gastos extraordinarios

A nosa doutrina xurisprudencial foi, aos poucos, sinalando e concretando que gastos poden considerarse extraordinarios, e cales non o son. Neste sentido, estímase que gasto extraordinario é aquel que se sae do natural ou do común, e que non é previsible nin se produce con certa periodicidade. Pode afirmarse que gasto extraordinario é aquel que, … Ler máis

Adxudicación de herdanza en notaría

Co falecemento dunha persoa ábrese a súa sucesión, é dicir, os seus bens e as súas débedas pasan a formar parte da súa herdanza, e é preciso adxudicar estes aos herdeiros. Cando existe acordo entre todos os herdeiros este procedemento é sinxelo, vexamos como.

Ler máis

Luto para a Liberdade de Expresión na Música

Desde Artigo 14 entendemos que hai dereitos constitucionais que deben verse garantidos non só pola administración de xustiza senón tamén por parte do goberno, ademais no caso do dereito á liberdade de expresión este debe ser obxecto de especial tutela como neste caso as creacións artísticas.

Ler máis

¿Non vos poñedes de acordo na adxudicación da herdanza?

Cando as pessoas coherdeiras dunha herdanza non conseguen chegar a un acordo sobre a adxudicación dos bens ou sobre os valores dos mesmos, calquera pessoa coherdeira poderá reclamar xudicialmente a división da herdanza mediante a presentación de demanda no Xulgado competente.

Ler máis