SEGUNDA OPORTUNIDADE E EXONERACIÓN DE DÉBEDAS.

A Lei que regula a Segunda Oportunidade para que aquelas persoas que non poden facer fronte ás súas débedas exonérense das mesmas con carácter definitivo, prevé un proceso que pasa por tres fases:

I.- Acordo extraxudicial de pagos con acredores.

II.- Concurso de acredores.

III.- Beneficio de exoneración do pago de determinadas débedas ou segunda oportunidade.

Neste artigo examinaremos os requisitos que ha de cumprir o debedor que queira acollerse á Segunda Oportunidade e o Acordo Extraxudicial de Pagos, proceso que debe iniciarse se se pretende a exoneración do 100% dos créditos ordinarios (provedores, subministracións, préstamos, etc.)

Requisitos que debe cumprir a debedora persoa natural non empresaria:

Situación de insolvencia ou Imposibilidade de regular cumprimento de obrigacións económicas,

1º. Non ser condenada en sentenza firme por delito,

2º. Non alcanzar dentro dos cinco últimos anos un acordo extraxudicial de pagos cos acredores, obter a homologación xudicial dun acordo de refinanciamento ou ser declarada en concurso de acredores,

3º. Atoparse negociando cos seus acredores un acordo de refinanciamento ou cuxa solicitude de concurso fose admitida a trámite.

Como dixemos, o procedemento iníciase por unha negociación cos acredores, vexamos en que consiste.

Acordo extraxudicial de pagos

Consiste nun procedemento de Mediación Concursal que se inicia cunha solicitude presentada ante a notaría do domicilio da persoa debedora. 

A persoa designada Mediadora Concursal comunicará a existencia do proceso ás entidades acreedoras e remitiralles unha proposta de acordo de pagamentos.

A proposta de acordo poderá conter prazos de espera para comezar a realizar os pagos e quitas sobre a débeda.

Se a proposta de acordo non fose aceptada e a debedora continua incursa en insolvencia, a persoa mediadora concursal solicitará inmediatamente do Xulgado competente a declaración de concurso, que  se acordará tamén de forma inmediata.

Tamén se instará o concurso de acredores se, a pesar de alcanzarse un Acordo Extraxudicial de Pagos, este resultase incumprido.

A seguinte fase, o Concurso de Acredores, analizarémola no noso próximo artigo.