A Audiencia Provincial de A Coruña ANULA as tarxetas revolving.

  A Audiencia Provincial de A Coruña ANULA as tarxetas revolving. A última xurisprudencia da Audiencia Provincial de A Coruña da a razón a clientela bancaria nas demandas de tarxetas de crédito reclamando a devolución dos intereses.     -Sentencia 167/2020, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 5ª, de 2 Jun. 2020, Rec. 346/2019: “(…) … Ler máis

DEVOLUCIÓN DA COMISIÓN DE APERTURA DA HIPOTECA.

Cando se asina un crédito con garantía hipotecaria, a entidade financeira soe introducir unha cláusula na escritura de préstamo pola que a persoa consumidora ten que pagar unha porcentaxe do diñeiro prestado en concepto de “comisión de apertura”. Esta porcentaxe que se paga ao banco polo feito de conceder a hipoteca adoita variar entre o … Ler máis

¿QUÉ GASTOS HIPOTECARIOS TEN QUE DEVOLVERTE A ENTIDADE FINANCEIRA?

¿Qué gastos hipotecarios poden reclamarse? En créditos con garantía hipotecaria suscritos antes do 16/06/2019, os gastos distribuénse do seguinte modo:   Arancel Notarial  As escrituras de outorgamento e modificación do préstamo serán abonadas por metade, mentres que a de cancelación da hipoteca correrá a cargo da persoaprestataria. As respectivas copias, das distintas escrituras notariais relacionadas … Ler máis

O SUPREMO REITERA A USURA NUNHA TARXETA DE CRÉDITO REVOLVING

Ó fin temos nova Sentenza do Tribunal Supremo declarando a usura dun 27% TAE nun contrato de tarjeta de crédito revolving. O Pleno da Sala Primeira do Tribunal Supremo desestima o recurso de casación interposto por Wizink Bank contra unha sentenza que declarara a nulidade dun contrato de crédito ‘ revolving’ mediante uso de tarxeta … Ler máis

O tratamento fiscal das cláusulas chan

A Disposición final primeira do RDL 1/2017, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan modifica a Disposición Adicional 45ª da Lei 35/2006 do IRPF do seguinte xeito: “Non se integrará na base impoñible deste Imposto a devolución derivada de acordos celebrados con entidades financeiras, en efectivo ou a través doutras … Ler máis

TARXETAS DE CRÉDITO REVOLVING

As tarxetas de crédito Revolving son aquelas en as que o seu titular pode dispoñer ata o límite de crédito concedido a cambio do pago das cotas periódicas fixadas no contrato, as cales poden ser unha porcentaxe da débeda (cun mínimo segundo contrato) ou unha cota fixa.O máis característico deste tipo de cartóns é que … Ler máis