A Audiencia Provincial de A Coruña ANULA as tarxetas revolving.

  A Audiencia Provincial de A Coruña ANULA as tarxetas revolving. A última xurisprudencia da Audiencia Provincial de A Coruña da a razón a clientela bancaria nas demandas de tarxetas de crédito reclamando a devolución dos intereses.     -Sentencia 167/2020, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 5ª, de 2 Jun. 2020, Rec. 346/2019: “(…) … Ler máis

DEVOLUCIÓN DA COMISIÓN DE APERTURA DA HIPOTECA.

Cando se asina un crédito con garantía hipotecaria, a entidade financeira soe introducir unha cláusula na escritura de préstamo pola que a persoa consumidora ten que pagar unha porcentaxe do diñeiro prestado en concepto de “comisión de apertura”. Esta porcentaxe que se paga ao banco polo feito de conceder a hipoteca adoita variar entre o … Ler máis

¿QUÉ GASTOS HIPOTECARIOS TEN QUE DEVOLVERTE A ENTIDADE FINANCEIRA?

¿Qué gastos hipotecarios poden reclamarse? En créditos con garantía hipotecaria suscritos antes do 16/06/2019, os gastos distribuénse do seguinte modo:   Arancel Notarial  As escrituras de outorgamento e modificación do préstamo serán abonadas por metade, mentres que a de cancelación da hipoteca correrá a cargo da persoaprestataria. As respectivas copias, das distintas escrituras notariais relacionadas … Ler máis

SEGUNDA OPORTUNIDADE E EXONERACIÓN DE DÉBEDAS.

A Lei que regula a Segunda Oportunidade para que aquelas persoas que non poden facer fronte ás súas débedas exonérense das mesmas con carácter definitivo, prevé un proceso que pasa por tres fases: I.- Acordo extraxudicial de pagos con acredores. II.- Concurso de acredores. III.- Beneficio de exoneración do pago de determinadas débedas ou segunda … Ler máis

DIVORCIO NOTARIAL. REQUISITOS E PRAZOS.

A vía notarial é a máis rápida para obter o divorcio, xa que unha vez redactado o convenio regulador bastará a súa ratificación ante autoridade notarial para extinguir o vínculo matrimonial. Os cónxuxes, cando non tiveren fillos que dependan deles, poderán acordar a súa separación matrimonial ou divorcio de mutuo acordo, mediante a formulación dun … Ler máis

¿SE HEREDAN AS DÉBEDAS?

1º. ¿Cando se herdan as débedas? Ata que non medie a aceptación da herdanza non se despregan efectos xurídicos con transcendencia patrimonial para a persoa herdeira, é dicir non é responsable das cargas da herdanza ata que non acepta formalmente a herdanza na notaría. 2º. ¿Cando a persoa herdeira pode ser obrigada a pagar as … Ler máis

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDADE DURANTE O ESTADO DE ALARMA.

O Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do  COVID-19, establece no seu artigo 17 a “ Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19”. … Ler máis

MEDIDAS DE APOIO ECONÓMICO A AUTÓNOMOS/AS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O Real Decreto 11/20 de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, establece medidas de apoio os autónomos/as no ámbito da (i) cotización á seguridade social, (ii) rescate de plans de pensións (iii) moratoria do pago de préstamos hipotecarios que afecten á vivenda habitual … Ler máis

CONTRATOS DE VIAXE COMBINADA CANCELADOS CON MOTIVO DO COVID19.

  ¿Qué é unha viaxe combinada? A combinación de, polo menos, dous tipos de servizos de viaxe a efectos do mesma viaxe ou vacación, se eses servizos: 1.º son combinados por unha soa empresa, a petición ou segundo a selección da persoa viaxeira, ou 2.º Con independencia da celebración de contratos distintos con diferentes prestadoras … Ler máis