SEGUNDA OPORTUNIDADE E EXONERACIÓN DE DÉBEDAS.

A Lei que regula a Segunda Oportunidade para que aquelas persoas que non poden facer fronte ás súas débedas exonérense das mesmas con carácter definitivo, prevé un proceso que pasa por tres fases: I.- Acordo extraxudicial de pagos con acredores. II.- Concurso de acredores. III.- Beneficio de exoneración do pago de determinadas débedas ou segunda … Ler máis

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDADE DURANTE O ESTADO DE ALARMA.

O Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do  COVID-19, establece no seu artigo 17 a “ Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19”. … Ler máis

MEDIDAS DE APOIO ECONÓMICO A AUTÓNOMOS/AS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O Real Decreto 11/20 de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, establece medidas de apoio os autónomos/as no ámbito da (i) cotización á seguridade social, (ii) rescate de plans de pensións (iii) moratoria do pago de préstamos hipotecarios que afecten á vivenda habitual … Ler máis

ESTADO DE ALARMA E CONCURSO DE ACREDORES

Artigo 43. Prazo do deber de solicitude de concurso. 1. Mentres estea vixente o estado de alarma, o debedor que se atope en estado de insolvencia non terá o deber de solicitar a declaración de concurso. Ata que transcorran dous meses a contar desde a finalización do estado de alarma, os xuíces non admitirán a … Ler máis

ESTADO DE ALARMA E PERSOAS XURÍDICAS

O artigo 40 do Real Decreto de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, establece a incidencia do estado de alarma nas obrigas das persoas xurídicas.     1.- XUNTAS POR VIDEOCONFERENCIA.  Aínda que os estatutos non o previsen, durante o período de alarma, as sesións dos órganos de goberno … Ler máis

RECLAMAR FACTURAS. MONITORIO.

Ahorros en hucha cerdito

Existe unha forma áxil e rápida coa que reclamar xudicialmente débedas pendentes que se atopen xustificadas documentalmente. Falamos do Procedemento Monitorio. Este procedemento iníciase cunha Reclamación (ou Petición Inicial de Procedemento Monitorio) dirixida ao Xulgado do lugar onde teña o seu domicilio o debedor. Unicamente debemos facer constar (a) a identidade da persoa ou sociedade … Ler máis

SEGUNDA OPORTUNIDADE E EXONERACIÓN DE DÉBEDAS.

q

Para obter a Segunda Oportunidade e exonerarnos do pago dalgunhas das nosas débedas, previamente habemos de tentar alcanzar un acordo cos nosos acredores, establecendo períodos de carencia e quitas sobre a débeda. Unha vez produciuse o incumprimento daquel acordo extraxudicial de pagos, ou se fose imposible alcanzalo, instarase a declaración de concurso de acredores, vexamos en que consiste.

Ler máis