SANCIÓNS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O INCUMPRIMENTO OU A RESISTENCIA ÁS ORDES DAS AUTORIDADES COMPETENTES NO ESTADO DE ALARMA PODERÁ SER OBXECTO DE SANCIÓN PECUNIARIA QUE EN FUNCIÓN DA GRAVIDADE OSCILARÁ ENTRE 100 E 600.000 EUROS  Existen numerosas normas que establecen sancións nesta orde, neste artigo incluímos as contempladas na “Lei mordaza” que consideramos serán máis relevantes durante a vixencia … Ler máis

A devolución do IBI do terreo erroneamente cualificado como solo urbano.

Con carácter previo á nosa explicación debemos partir da diferenza económica a efectos do Imposto sobre Bens inmobles (contribución) entre un solo rústico e un solo urbano. Un solo urbano sempre paga máis. Por iso o noso Catastro dedicouse durante anos a cualificar masivamente como urbanos solos que non o son, que en realidade son … Ler máis

Importantísima Sentencia sobre contratación de interinos no SERGAS

q

As habituais (malas) prácticas de contratación da Administración Pública sufriron un novo revés coa recente Sentencia da Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que determina a existenza de fraude na contratación de máis de 400 traballadores e traballadoras do Servizo Galego de Saúde. A Sentencia entende que o SERGAS contrata a … Ler máis

O Tribunal Supremo e a marxe de erro dos radares de velocidade

As marxes de erro dos radares de medición de velocidade ou “cinemómetros” veñen establecidas nas Ordes Ministeriais ITC 3699/2006 e son dun 5 % para os radares fixos e dun 7 % para os móbiles. O punto que aclara o Tribunal Supremo na súa recente Sentenza nº 184/2018, de 17 de abril é se un … Ler máis