ESTADO DE ALARMA E PERSOAS XURÍDICAS

O artigo 40 do Real Decreto de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, establece a incidencia do estado de alarma nas obrigas das persoas xurídicas.  

 

1.- XUNTAS POR VIDEOCONFERENCIA. 

Aínda que os estatutos non o previsen, durante o período de alarma, as sesións dos órganos de goberno e de administración poderán celebrarse por videoconferencia que asegure a autenticidade e a conexión bilateral ou plurilateral en tempo real con imaxe e son dos asistentes en remoto.

A sesión entenderase celebrada no domicilio da persoa xurídica.

 

2.- SUSPENSIÓN DO PRAZO PARA FORMULAR AS CONTAS ANUAIS. 

O prazo de tres meses a contar desde o peche do exercicio social para que o órgano de administración dunha persoa xurídica formule as contas anuais, e, se fose legalmente esixible, o informe de xestión, queda suspendido ata que finalice o estado de alarma, renovándose de novo por outros tres meses a contar desde esa data.

 

3.- SUSPENSIÓN DO PRAZO PARA APROBAR AS CONTAS ANUAIS. 

A xunta xeral ordinaria para aprobar as contas do exercicio anterior reunirase necesariamente dentro dos tres meses seguintes a contar desde que finalice o prazo para formular as contas anuais.

Se a convocatoria da xunta xeral publicouse antes da declaración do estado de alarma pero o día de celebración fose posterior a esa declaración, o órgano de administración poderá modificar o lugar e a hora previstos para celebración da xunta ou revogar o acordo de convocatoria mediante anuncio publicado cunha antelación mínima de corenta e oito horas na páxina web da sociedade e, se a sociedade non tivese páxina web, no «Boletín oficial do Estado».

En caso de revogación do acordo de convocatoria, o órgano de administración deberá proceder a nova convocatoria dentro do mes seguinte á data en que finalizase o estado de alarma.

 

4.- SUSPENSIÓN DO DEREITO DE SEPARACIÓN DAS PERSOAS SOCIAS. 

Aínda que concorra causa legal ou estatutaria, nas sociedades de capital as persoas socias non poderán exercitar o dereito de separación ata que finalice o estado de alarma e as prórrogas do mesmo que, no seu caso, acórdense.

 

5.- SUSPENSIÓN DO TERMO DE DURACIÓN DA SOCIEDADE. 

No caso de que, durante a vixencia do estado de alarma, transcorrese o termo de duración da sociedade fixado nos estatutos sociais, non se producirá a disolución de pleno dereito ata que transcorran dous meses a contar desde que finalice devandito estado.

 

6.- SUSPENSIÓN DO PRAZO DE DISOLUCIÓN POR CAUSA LEGAL OU ESTATUTARIA. 

No caso de que, antes da declaración do estado de alarma e durante a vixencia dese estado, concorra causa legal ou estatutaria de disolución da sociedade, o prazo legal para a convocatoria polo órgano de administración da xunta xeral de socios a fin de que adopte o acordo de disolución da sociedade ou os acordos que teñan por obxecto enervar a causa, suspéndese ata que finalice devandito estado de alarma.

Se a causa legal ou estatutaria de disolución acaecese durante a vixencia do estado de alarma, os administradores non responderán das débedas sociais contraídas nese período.