MEDIDAS DE APOIO ECONÓMICO A AUTÓNOMOS/AS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O Real Decreto 11/20 de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, establece medidas de apoio os autónomos/as no ámbito da (i) cotización á seguridade social, (ii) rescate de plans de pensións (iii) moratoria do pago de préstamos hipotecarios que afecten á vivenda habitual e o local de negocio, e (iv) na suspensión de contratos de suministro. 

1.- MORATORIA DAS COTIZACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL. 

O artigo 34 do Real Decreto 11/20 regula a moratoria das cotizacións á seguridade social.

a) Condicións: 

Habilítase á Tesourería Xeral da Seguridade Social a outorgar (i) moratorias de seis meses, (ii) sen interese, (iii) ás empresas e as persoas traballadoras por conta propia incluídas en calquera réxime da Seguridade Social.

b) Requisitos: 

Que cumpran os requisitos e condicións que se establecerán mediante Orde do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións previo acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos.

c) Periodos susceptibles de moratoria: 

A moratoria nos casos que sexa concedida afectará o pago das súas cotizacións á Seguridade Social, cuxo período de pagamento, no caso das empresas estea comprendido entre os meses de abril e xuño de 2020 e, no caso de traballadoras por conta propia entre maio e xullo de 2020.

d) Exclusións: 

Sempre que as actividades que realicen non se suspenderan con ocasión do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo. (hostalería, restauración, e calquera outras de as…)

En ningún caso proceda a moratoria daquelas cotizacións cuxo prazo regulamentario de ingreso finalizase con anterioridade á devandita solicitude.

Esta moratoria non será de aplicación aos códigos de conta de cotización polos que as empresas obtivesen exencións no pago da achega empresarial así como nas cotas de recadación conxunta como consecuencia dos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por forza maior a que se refire devandito artigo.

2.- MEDIDAS PARA RESCATAR PLANS DE PENSIÓNS 

a) Prazo de solicitude. 

Durante o prazo de seis meses desde a declaración do estado de alarma os partícipes dos plans de pensións poderán, excepcionalmente, facer efectivos os seus dereitos consolidados.

b) Prazo de pago.

O reembolso deberá efectuarse dentro do prazo máximo de sete días hábiles desde que o partícipe presente a documentación acreditativa correspondente.
c) Requisitos.
1) Ser empresa titular de establecementos cuxa apertura ao público virase suspendida como consecuencia do COVID19.
2) No caso das persoas traballadoras por conta propia que cesasen na súa actividade como consecuencia da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19. 
d) Importe.
1) Traballo conta allea. Os salarios deixados de percibir mentres se manteña a vixencia do ERTE.
2) Traballo conta propia. Os ingresos netos estimados que se deixaron de percibir mentres se manteña a suspensión de apertura ao público.
En todo caso, o reembolso quedará suxeito ao réxime fiscal establecido para as prestacións dos plans de pensións.
Estas medidas serán igualmente aplicable as aseguradas dos plans de previsión social empresarial e  mutualidades  de previsión social.
3.- MORATORIA NO PAGO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS QUE AFECTEN A VIVENDA HABITUAL E A LOCAL DE NEGOCIO. 
O Real Decreto 11/20 amplía o grupo de personas que poden beneficiarse da moratoria no pago dos préstamos hipotecarios que xa regulara no real Decreto 8/20. Podedes consultar o detalle do funcionamento desta moratoria aquí.
Amplíase a moratoria no pago os préstamos hipotecarios contratados para a adquisición de:
a) A vivenda habitual.
b) Inmobles afectos á actividade económica que desenvolvan as empresas e profesionais.
c) Vivendas distintas á habitual en situación de aluguer e para as que o debedor hipotecario persoa física, propietario e arrendador das devanditas vivendas, deixase de percibir a renda arrendaticia desde a entrada en vigor do Estado de alarma ou deixe de percibila ata un mes despois da finalización do mesmo.
4.- SUSPENSIÓN DOS CONTRATOS DE SUMINISTROS. 

O Real Decreto 11/20 establece a flexibilización dos contratos de subministro de electricidade e gas natural para autónomos e empresas. 

Durante a vixencia do estado de alarma, e sempre que ditos suministros sexan titularidade de autónomos/as e empresas poderanse acoller ás seguintes medidas:

1) En calquera momento, poderán suspenderse temporalmente,

2) ou modificar os seus contratos de subministración, ou as prórrogas dos devanditos contratos, para contratar outra oferta alternativa co comercializador co que teñen contrato vixente, ao obxecto de adaptar os seus contratos ás súas novas pautas de consumo.

3) Non poderá cobrarse cargo algún en concepto de penalización.

Podes descargar este documento aquí