MORATORIA NO PAGO DE ALUGUER DE VIVENDA HABITUAL DURANTE O ESTADO DE ALARMA

O Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, regula a moratoria de débeda arrendaticia de vivenda habitual. 

 

Establécense medidas conducentes a procurar a moratoria da débeda arrendaticia para as persoas arrendatarias de vivenda habitual en situación de vulnerabilidade económica a causa do COVID-19. 

 

Aplicación automática da moratoria da débeda arrendaticia en caso de que a propiedade da vivenda sea de grandes fondos, empresas, ou entidades públicas de vivenda.

 

PRAZO SOLICITUDE : ATA 1 DE MAIO

 

No caso de que non se alcance acordo, a parte arrendadora comunicará expresamente a parte arrendataria, no prazo máximo de 7 días laborables, a súa decisión, escollida entre as seguintes alternativas:

a) Unha redución do 50% da renda arrendaticia durante o tempo que dure o estado de alarma decretado polo Goberno e as mensualidades seguintes se aquel prazo fose insuficiente en relación coa situación de vulnerabilidade provocada a causa do COVID-19, cun máximo en todo caso de catro meses.

b) Unha moratoria no pago da renda arrendaticia que afectará o período de tempo que dure o estado de alarma decretado polo Goberno e ás mensualidades seguintes, prorrogables una a unha, se aquel prazo fose insuficiente en relación coa situación de vulnerabilidade provocada a causa do COVID-19, sen que poidan superarse, en ningún caso, os catro meses.

Dita renda aprazarase mediante o fraccionamento das cotas durante polo menos tres anos, que se contarán a partir do momento no que se supere a situación aludida anteriormente, ou a partir da finalización do prazo dos catro meses antes citado, e sempre dentro do prazo ao longo do cal continúe a vixencia do contrato de arrendamento ou calquera das súas prórrogas.

A persoa arrendataria non terá ningún tipo de penalización e as cantidades aprazadas serán devoltas á persoa arrendadora sen intereses.

Definición da situación de vulnerabilidade económica a efectos de obter moratorias ou axudas en relación coa renda arrendaticia da vivenda habitual.

 

Modificación excepcional e transitoria das condicións contractuais de arrendamento no caso de personas físicas propietarias da vivenda arrendada. 

A persoa arrendataria poderá solicitar o aprazamento temporal e extraordinario no pago da renda, sempre que devandito aprazamento ou a condonación total ou parcial da mesma. 

Unha vez recibida a solicitude, a persoa arrendadora comunicará á arrendataria, no prazo máximo de 7 días laborables, as condicións de aprazamento ou de fraccionamento aprazado da débeda que acepta ou, as posibles alternativas que expón en relación coas mesmas.

Se a persoa física arrendadora non aceptara ningún acordo sobre o aprazamento e, en calquera caso, cando a persoa arrendataria atópese na situación de vulnerabilidade sobrevinda referida no artigo 5, esta poderá ter acceso ao programa de axudas transitorias de financiamento reguladas polo artigo seguinte.

 

¿QUÉ SE ENTENDE POR VULNERABILIDADE ECONÓMICA?

 

Os supostos de vulnerabilidade económica como consecuencia da emerxencia sanitaria ocasionada polo COVID-19 requirirán a concorrencia conxunta, para os efectos de obter moratorias ou axudas en relación coa renda arrendaticia da vivenda habitual, dos seguintes requisitos:

 

PARTE ARRENDATARIA. 

  1. Arrendataria en situación de desemprego.
  2. Expediente Temporal de Regulación de Emprego ( ERTE)
  3. Empresarias/os que reducisen a súa xornada por motivo de coidados, ou outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos, non alcanzando por iso o conxunto dos ingresos dos membros da unidade familiar, no mes anterior á solicitude da moratoria o límite de tres veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples mensual (en diante IPREM).

 

RENDA.

Que a renda arrendaticia, máis os gastos e subministracións básicos, resulte superior ou igual ao 35 por cen dos ingresos netos que perciba o conxunto dos membros da unidade familiar. 

 

NON SE ENTENDERÁ QUE CONCONRREN OS REQUISITOS SE ALGUNHA DAS PERSOAS DA UNIDADE FAMILIAR É PROPIETARIA OU USUFRUCTUARIA DALGUNHA VIVENDA EN ESPAÑA. 

 

  • Considerarase que non concorren estas circunstancias cando o dereito recaia unicamente sobre unha parte alícuota da mesma e obtívose por herdanza ou mediante transmisión mortis causa sen testamento.

 

  • Exceptuarase deste requisito tamén a quen, sendo titulares dunha vivenda, acrediten a non dispoñibilidade da mesma por causa de separación ou divorcio, por calquera outra causa allea á súa vontade ou cando a vivenda resulte inaccesible por razón de discapacidade do seu titular ou dalgunha das persoas que conforman a unidade de convivencia.