O matrimonio en Sociedade de Gananciais, ¿coñeces as consecuencias?

Contraer matrimonio non é só unha declaración de amor, se non que ten consecuencias xurídicas importantes, é realmente un contrato do que se derivan dereitos e obrigas para aqueles que o contraen.

Pero, ¿sabemos que consecuencias ten para o noso patrimonio casarnos en réxime de Sociedade de Gananciales?

O réxime económico do matrimonio será o que os cónxuxes estipulen en capitulacións matrimoniais, e a falta destas, o réxime será o da sociedade de gananciales. Establece a norma que “Mediante a sociedade de gananciales fanse comúns para o marido e a muller as ganancias ou beneficios obtidos indistintamente por calquera deles, que lle serán atribuídos por metade ao disolverse aquela”. É dicir, que todo é dos dous, e en caso de divorcio repártese a medias. Pero esta regra ten excepcións:

É importante que distingamos que bens son privativos de cada un e que por tanto seguirán séndoo aínda despois do matrimonio, daqueles que serán dos dous e que haberá que repartirse se se produce o divorcio. Bens privativos de cada un son:

1º Os bens e dereitos que lle pertencesen ao comezar a sociedade.
2º Os que adquira despois por título gratuíto.
3º Os adquiridos a costa ou en substitución de bens privativos.
4º Os adquiridos por dereito de retracto pertencente a un só dos cónxuxes.
5º Os bens e dereitos patrimoniais inherentes á persoa e os non transmisibles inter vivos.
6º O resarcimiento por danos inferidos á persoa dun dos cónxuxes ou aos seus bens privativos.
7º As roupas e obxectos de uso persoal que non sexan de extraordinario valor.
8º Os instrumentos necesarios para o exercicio da profesión ou oficio.
Son bens gananciales e por tanto pertencen a ambos os cónxuxes:
1º Os obtidos polo traballo ou a industria de calquera dos cónxuxes.
2º Os froitos, rendas ou intereses que produzan tanto os bens privativos como os gananciales.
3º Os adquiridos a título oneroso á conta do caudal común, ben se faga a adquisición para a comunidade, ben para un só dos esposos.
4º As Empresas e establecementos fundados durante a vixencia da sociedade por un calquera dos cónxuxes a expensas dos bens comúns.

Fixádevos que as empresas fundadas durante a vixencia do matrimonio presúmense de carácter ganancial, ou no caso de constituír unha Sociedade Limitada, as accións que compoñan o Capital Social das que sexa titular un dos cónxuxes, serán de carácter ganancial tamén. Para que a empresa ou establecemento teña carácter ganancial non é suficiente con que fose fundada vixente a sociedade de gananciales, senón que tamén terá que selo a expensas de bens comúns, é dicir, que o capital fundacional sexa ganancial. Iso ten efectos importantes en caso de divorcio quen queda a empresa? como se liquida? todo iso o comentae no meu próximo artigo.

Se vos plantexades contraer matrimonio, non dubidedes en consultarnos.