POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

ARTIGO 14, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA en diante tamén o Responsable, é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril (RXPD) e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro (LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Finalidade do tratamento: xestionar a relación comercial e publicitaria existente entre o usuario da páxina web e o Responsable de tratamento. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais relacionadas coa actividade formativa, foros de innovación social, Congresos e demais servizos sexan organizados, proporcionados ou promocionados polo Responsable. Estas comunicacións serán realizadas polo Responsable e relacionadas sobre os seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este alcanzase algún acordo de promoción. Todo iso con base nun interese lexítimo do Responsable.

A xestión das solicitudes, consultas e demais peticións que se realicen a través de calquera das formas de contacto que se poñen a disposición do usuario, xa sexa a través do formulario de contacto co que conta a web, por Redes Sociais, teléfono, dirección ordinaria ou vía email, todo iso en base ao consentimento inequívoco do interesado.

 

A xestión do blogue de noticias co que conta a páxina web, así como a xestión dos comentarios que os usuarios poidan realizar nos diversos artigos publicados no blogue, con base nun interese lexítimo do Responsable.

 

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter a finalidade do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal finalidade, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, agás obriga legal.

Dereitos que asisten ao Usuario:

Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.

Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao o seu tratamento.

Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

 

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

 

ARTIGO 14, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA, R/ Fonte de Santo Antonio nº 17, 1º D, Santiago de Compostela (A Coruña) – C.P. 15702

Email: info@artigo14.es

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os/as Usuarios/as, mediante a marcación das casas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados coa palabra (requirido) no formulario de contacto, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao Responsable son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O Responsable informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizase algún tipo de cesión de datos persoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte os Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Responsable está a cumprir con todas as disposicións das normativas RXPD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do RXPD, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cas finalidades para os que son tratados. O Responsable garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o RXPD coa finalidade de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.