TARXETAS DE CRÉDITO REVOLVING

As tarxetas de crédito Revolving son aquelas en as que o seu titular pode dispoñer ata o límite de crédito concedido a cambio do pago das cotas periódicas fixadas no contrato, as cales poden ser unha porcentaxe da débeda (cun mínimo segundo contrato) ou unha cota fixa.O máis característico deste tipo de cartóns é que con cada prazo pago se reconstituyen os fondos dispoñibles por ese importe.

Ademais, neste tipo de tarxetas os intereses xerados, as comisións e outros gastos repercutibles ao cliente son financiados xunto co resto das operacións.

Isto implica que, se o interese é elevado (24% TAE) e a cota mensual que se abona é baixa (3% saldo disposto), a amortización do principal realizarase nun prazo moi longo, o que implica o pago total dunha cifra elevada de intereses e un endebedamento case perpetuo. Os extractos que se envían, ben por como reflicten estes datos, ben pola propia complexidade da forma de liquidación, non adoitan resultar sinxelos e comprensibles para comprobar a relación existente entre as cantidades dispostas co cartón, os reintegros aos que xa se fixo fronte e o importe da débeda pendente en cada momento.

O Banco de España estableceu que cando o titular dunha tarxeta de crédito revolving:

– Solicite aclaración sobre as cantidades abonadas e o saldo debedor pendente de pago, deben extremar a dilixencia para tratar de facilitar un detalle o máis completo posible da débeda esixible, onde se poidan verificar o importe reclamado e a súa composición, desagregando a cantidade pendente de pago en concepto de principal, intereses acumulados e comisións devengadas por distintos conceptos;

− Pida coñecer cando terminará de pagar a súa débeda, deben facilitar algún medio —e, en todo caso, a través da atención telefónica personalizada— a través do cal cada cliente, nun momento determinado, poida coñecer o tempo estimado que queda para amortizar unha operación. É esixible conforme ás boas prácticas bancarias, a confección dun cadro de amortización —no que se debería advertir ao interesado de que sería válido só se se mantén o pago mensual pola contía pactada e non levan a cabo novas disposicións do crédito— que permita ao interesado coñecer o número de pagos necesarios para cancelar o crédito;

−Solicite saber o importe da débeda pendente, coa pretensión de cancelala, deben informar a leste tendo en conta os posibles recibos ou cotas devengadas pendentes de liquidación, pois o contrario podería provocar no titular do plástico unha expectativa de bo fin das operacións ao deber o importe certificado, que, ao non incluír toda a débeda pendente de pago, non sería suficiente para saldar a débeda.