RECLAMAR FACTURAS. MONITORIO.

Existe unha forma áxil e rápida coa que reclamar xudicialmente débedas pendentes que se atopen xustificadas documentalmente. Falamos do Procedemento Monitorio.
Este procedemento iníciase cunha Reclamación (ou Petición Inicial de Procedemento Monitorio) dirixida ao Xulgado do lugar onde teña o seu domicilio o debedor. Unicamente debemos facer constar (a) a identidade da persoa ou sociedade debedora, ( b) o motivo que orixinou a débeda, ( c) a súa contía, (d) e que documento achegamos en proba da súa existencia. A débeda ha de ser líquida, dineraria; vencida, que o prazo para realizar o pago voluntario haxa finalizado; e esixible, que non dependa do cumprimento de ningunha condición pola nosa banda.
A lei ( Art. 812 da Lei de Axuizamento Civil) identifica os documentos que podemos achegar en proba da existencia da débeda:
1.ª Mediante documentos que aparezan asinados polo debedor ou co seu selo.
2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificacións, telegramas, telefax ou calquera outros documentos que, aínda unilateralmente creados polo acredor, sexan dos que habitualmente documentan as débedas en relacións como a que exista entre acredor e debedor.
Unha vez interposta no Xulgado a Reclamación notificaranlla ao noso debedor no domicilio que indicásemos no noso escrito, e terá un prazo de 20 días para:
A. Pagar a nosa débeda.  Se o debedor páganos o procedemento arquivarase e a nosa reclamación tería éxito.
B. Opoñerse alegando as razóns polas que, á súa entender, non debe, en todo ou en parte, a cantidade reclamada. No caso de que o debedor se opoña á nosa débeda, en función da contía reclamada remitirannos a outro tipo de procedemento con celebración de xuízo posiblemente.
C. Non facer nada. Para o caso de que o debedor non pague nin se opoña á nosa reclamación, o Xulgado ditará unha Resolución recoñecendo o noso dereito para cobrar a débeda e dando por terminado o proceso monitorio. Será unha Resolución firme e irrecurrible, e poderemos solicitar ao Xulgado que a execute (que obrigue ao debedor para cumprila e pagar), pescudando se esta persoa ten inmobles, vehículos, saldos en contas correntes, etc. cos que facer fronte á débeda.