Asesoría concurso acreedores sociedades

Concurso de acreedores. Sociedades

A. Réxime especial da solicitude de declaración do CONCURSO DE ACREDORES

A Real Decreto-lei 5/2021 dá nova redacción aos apartados 1 e 2 do artigo 6 da Lei 3/2020 Concursal, no sentido de ampliar o prazo, deixando inalterado o seu apartado 3:

1.- Ata o 31 de decembro de 2021 inclusive o debedor que se atope en estado de insolvencia non terá o deber de solicitar a declaración de concurso, haxa ou non comunicado ao xulgado competente a apertura de negociacións cos acredores para alcanzar un acordo de refinanciamento, un acordo extraxudicial de pagos ou adhesións a unha proposta anticipada de convenio.

2.- De igual modo, se ata o 31 de decembro de 2021, inclusive, o debedor presentase solicitude de concurso voluntario, esta admitirase a trámite con preferencia.

3.- Respecto desta nova moratoria establécese que o cómputo do prazo de dous meses para solicitar a declaración do concurso comezará a contar o día seguinte á devandita data, é dicir, o prazo de dous meses de devandito deber empezará a contarse desde o 1 de xaneiro de 2022. Deste maneira, habilítanse dous meses máis (ata o 1 de marzo de 2022) para cumprir co deber de instar o concurso voluntario.

Doutra banda, a prórroga no tempo do deber de solicitar a declaración de concurso non impide ao debedor instar o concurso voluntario (con ou sen liquidación) antes de chegada a data, que quizais, atendidas as súas circunstancias, a evolución da súa situación e valorando precisamente os propios obxectivos da moratoria, poida ser o máis prudente ou aconsellable a fin de causar o menor dano ou mesmo salvar a empresa ou unidades produtivas dela, que doutro xeito, pola mera espera, podería devir inviable.

B. Requisitos e presupostos do procedemento xudicial de concurso de acredores de persoa xurídica (S.L.)

1. Orzamento

A solicitude de declaración de concurso presentada polo debedor deberá fundarse en que se atopa en estado de insolvencia.

A insolvencia poderá ser actual ou inminente. Atópase en estado de insolvencia actual o debedor que non pode cumprir regularmente as súas obrigacións esixibles. Atópase en estado de insolvencia inminente o debedor que prevexa que non poderá cumprir regular e puntualmente as súas obrigacións.

2. Lexitimación

Para solicitar a declaración de concurso están lexitimados o debedor e calquera dos seus acredores. Se o debedor fose persoa xurídica, será competente para decidir sobre a presentación da solicitude o órgano de administración ou de liquidación.

3. Deber de solicitar a declaración de concurso

O debedor deberá solicitar a declaración de concurso dentro dos dous meses seguintes á data en que coñecese ou debese coñecer o estado de insolvencia actual

4. Solicitude do debedor

O debedor que inste a declaración do propio concurso deberá expresar na solicitude o estado de insolvencia actual ou inminente en que se atope e acompañar todos os documentos que considere necesarios para acreditar a existencia dese estado.

A solicitude irá asinada por procurador/a e por avogado/a.

5. Documentación que acompañará á solicitude

Á solicitude de declaración de concurso o debedor acompañará os documentos seguintes:

 • Unha memoria expresiva da historia económica e xurídica do debedor; da actividade ou actividades a que se dedicou durante os tres últimos anos e dos establecementos, oficinas e explotacións de que sexa titular; das causas do estado de insolvencia en que se atope, e das consideracións que estime oportunas acerca da viabilidade patrimonial.
 • Un inventario dos bens e dereitos que integren o seu patrimonio, con expresión da natureza que tivesen, as características, o lugar en que se atopen e, se estivesen inscritos nun rexistro público, os datos de identificación rexistral de cada un dos bens e dereitos relacionados, o valor de adquisición, as correccións valorativas que procedan e a estimación do valor actual.
 • A relación de acredores, por orde alfabética, con expresión da identidade, o domicilio e a dirección electrónica, se a tiver, de cada un deles, así como da contía e o vencemento dos respectivos créditos e as garantías persoais ou reais constituídas.
 • Se algún acredor reclamase xudicialmente o pago do crédito, identificarase o procedemento correspondente e indicarase o estado das actuacións.
 • O persoal de traballadores, no seu caso, e a identidade dos integrantes do órgano de representación dos mesmos se os houber.

6. Documentos contables e complementarios

Se o debedor estivese legalmente obrigado a levar contabilidade, acompañará á solicitude de declaración de concurso, ademais, os documentos seguintes:

 • As contas anuais e, no seu caso, os informes de xestión e os informes de auditoría correspondentes aos tres últimos exercicios finalizados á data da solicitude, estean ou non aprobadas ditas contas.
 • Unha memoria dos cambios significativos operados no patrimonio con posterioridade ás últimas contas anuais formuladas, aprobadas e depositadas.
 • Unha memoria das operacións realizadas con posterioridade ás últimas contas anuais formuladas, aprobadas e depositadas que, polo seu obxecto, natureza ou contía excedesen do xiro ou tráfico ordinario do debedor.
 • Da conclusión por insuficiencia da masa activa simultánea á declaración do concurso. Orzamentos.

O xulgado poderá acordar no mesmo auto de declaración de concurso a conclusión do procedemento cando aprecie de maneira evidente que a masa activa presumiblemente será insuficiente para a satisfacción dos posibles gastos do procedemento, e ademais, que non é previsible o exercicio de accións de reintegración ou de responsabilidade de terceiros nin a cualificación do concurso como culpable.

7. Efectos específicos en caso de concurso de persoa xurídica

A resolución xudicial que declare a conclusión do concurso por liquidación ou por insuficiencia da masa activa da concursado persoa xurídica acordará a extinción da persoa xurídica concursada e dispoñerá a cancelación da súa inscrición nos rexistros públicos que corresponda, a cuxo efecto se expedirá mandamento contendo testemuño da resolución firme.

8. Apertura da liquidación a solicitude do debedor

O debedor poderá pedir a liquidación en calquera momento e o xuíz, dentro dos dez días seguintes á solicitude, ditará auto abrindo a fase de liquidación.

9. Cualificación do concurso

O concurso cualificarase como fortuíto ou como culpable.

 1. Concurso culpable.

O concurso cualificarase como culpable cando na xeración ou agravación do estado de insolvencia mediase  dolo ou culpa grave do debedor ou, dos seus administradores ou liquidadores, de dereito ou de feito, directores xerais, e de quen, dentro dos dous anos anteriores á data de declaración do concurso, houberen tido calquera destas condicións.

 1. Presuncións de culpabilidade.

O concurso presúmese culpable, salvo proba en contrario, cando o debedor ou, no seu caso, os seus representantes legais, administradores ou liquidadores:

– Incumprisen o deber de solicitar a declaración do concurso.

– Incumprisen o deber de colaboración co xuíz do concurso e a administración concursal, non lles facilitasen a información necesaria ou conveniente para o interese do concurso, ou non asistisen, por si ou por medio de apoderado, á xunta de acredores, sempre que a súa participación fose determinante para a adopción do convenio.

– Se, nalgún dos tres últimos exercicios anteriores á declaración de concurso, o debedor obrigado legalmente á  llevanza de contabilidade non formulase as contas anuais, non as sometese a auditoría, debendo facelo, ou, unha vez aprobadas, non as depositase no Rexistro mercantil ou no rexistro correspondente.

10. Condena á cobertura do déficit

O xulgado, na sentenza de cualificación, poderá condenar, con ou sen solidariedade, á cobertura, total ou parcial, do déficit a todos ou a algúns dos administradores, liquidadores, de dereito ou de feito, ou directores xerais da persoa xurídica concursada que fosen declarados persoas afectadas pola cualificación na medida que a conduta destas persoas que determinase a cualificación do concurso como culpable xerase ou agravase a insolvencia.