Manos unidas familia con hijos

Modificación medidas paternofiliais

As medidas definitivas pactadas polas partes ou polo xulgado en defecto de acordo alónganse no tempo, e en ocasións resulta imprescindible adaptalas  ás circunstancias cambiantes dos membros do grupo familiar.

En tales casos pódese instar a modificación das medidas vixentes, coa finalidade de axustalas para dar resposta adecuada a novas situacións. 

Agora ben, a posibilidade de instar a modificación de medidas só é admisible naqueles    casos en que as circunstancias determinantes da orixinaria adopción experimentasen un cambio substancial que provoque que os pronunciamentos xudiciais haxan quedado  desfasados, ao proxectarse sobre unha realidade claramente distinta da orixinaria.

Lexitimación

A. Os cónxuxes e o Ministerio Fiscal, cando concorran no procedemento menores e incapacitados.

B. Calquera proxenitor pode instalas en nome dos seus fillos menores e incapacitados en relación con aquelas que lle afectan directamente, admitíndose a lexitimación aínda en supostos de maioría de idade, pero dependentes economicamente dos anteriores.

Requisitos

Para que a acción de modificación poida ser acollida xudicialmente requírese a concorrencia dos seguintes requisitos (TS 27-6-11, Rec 599/09):

A. Que se producira, con posterioridade a ditarse a resolución xudicial, un cambio na situación fáctica que determinou a medida que se tenta modificar.

B. Que dita modificación ou alteración, sexa substancial, isto é que afecte o núcleo da medida, e non a circunstancias meramente accesorias ou periféricas. Que faga supoñer que, de existir ao momento do divorcio, adoptáronse medidas distintas.

C. Que tal cambio sexa estable ou duradeiro, con carácter de permanencia, e non meramente ocasional ou conxuntural, ou esporádica.

D. Que a alteración sexa imprevisible e allea á vontade de quen establece a acción de modificación, polo que non pode ser buscado de propósito, por quen interesa a modificación para obter unhas medidas que lle resulten máis beneficiosas.