Qué é unha comisión de apertura?

Os préstamos con garantía hipotecaria establecen normalmente na súa cláusula cuarta unha COMISIÓN DE APERTURA, P.ex. Apertura.-El préstamo devengará por una sola vez en el momento de formalizarse una comisión de apertura de seiscientos euros (€ 600,00). Cando se asina un crédito con garantía hipotecaria, a entidade financeira soe introducir unha cláusula na escritura de préstamo pola que a persoa consumidora ten que pagar unha porcentaxe do diñeiro prestado en concepto de “comisión de apertura”.

Esta porcentaxe que se paga ao banco polo feito de conceder a hipoteca adoita variar entre o 0,25% ao 1% da contía do crédito.

Por qué se pode reclamar?

Realmente esta comisión de apertura non soe obedecer a ningún gasto real pola xestión da hipoteca, a pesar de que os Bancos sosteñan que o devandito importe remunera gastos do estudo de viabilidade para a concesión do préstamo.

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea pronunciouse sobre a validez ou nulidade por abusiva da cláusula de comisión de apertura dun crédito con garantía hipotecaria na Sentenza do 16 de xullo de 2020, declarando o seguinte:

1. A comisión de apertura non pode considerarse unha prestación esencial dun préstamo hipotecario polo mero feito de que tal comisión estea incluída no custo total.

2. O/A Xuíz/a nacional debe levar a cabo o control de transparencia da devandita cláusula.

3. Non só impón que a cláusula en cuestión sexa comprensible para a consumidora nun plano gramatical, senón tamén que o contrato expoña de maneira transparente o funcionamento concreto do mecanismo ao que se refire a

tamén que o contrato expoña de maneira transparente o funcionamento concreto do mecanismo ao que se refire a cláusula de que se trate, así como, no seu caso, a relación entre ese mecanismo e o prescrito por outras cláusulas, de xeito que a consumidora estea en condicións de valorar, baseándose en criterios precisos e intelixibles, as consecuencias económicas que se deriven para a mesma.

4. O/A consumidor/a ten que ter coñecemento dos motivos que xustifican a retribución correspondente a esta comisión, e poderá, así, valorar o alcance do seu compromiso e, en particular, o custo total do devandito contrato.

5. Existe un desequilibrio importante entre as partes cando o banco non demostre que a comisión de apertura responde a servizos efectivamente prestados e a gastos que tivese.

Polo tanto, con esta recente Sentenza ditada polo TXUE, abriuse a posibilidade para as consumidoras de que se declare a nulidade da cláusula de comisión de apertura da hipoteca e se devolvan as cantidades abonadas por ese concepto.

imagen de una casa en equilibrio con las monedas para hablar de la comisión de la hipoteca