Asesoría firma de documentos

Concurso de acreedores. Personas físicas

A. Acordo extraxudicial de pagos

Para conseguir a denominada Segunda Oportunidade é aconsellable iniciar un procedemento de Mediación Concursal, dado que se pode conseguir a exoneración do 100% dos créditos ordinarios, fronte ao 75% en caso de non facelo.

No caso de debedora persoa natural empresaria, deberá achegarse o correspondente balance xunto á solicitude.

Presupostos:
Consideraranse empresarios persoas naturais non soamente aqueles que tivesen tal condición de acordo coa lexislación mercantil, senón aqueles que exerzan actividades profesionais ou teñan aquela consideración para os efectos da lexislación da Seguridade Social, así como os traballadores autónomos.

Non poderán formular solicitude para alcanzar un acordo extraxudicial de pagos:

1.º Quen fose condenados en sentenza firme por delito contra o patrimonio, contra a orde socioeconómica, de falsidade documental, contra a Facenda Pública, a Seguridade Social ou contra os dereitos dos traballadores nos 10 anos anteriores á declaración de concurso.

2.º As persoas que, dentro dos cinco últimos anos, alcanzasen un acordo extraxudicial de pagos cos acredores, obtivesen a homologación xudicial dun acordo de refinanciamento ou fosen declaradas en concurso de acredores.

Se o debedor for persoa casada, salvo que se atope en réxime de separación de bens, indicará a identidade do cónxuxe, con expresión do réxime económico do matrimonio, e se estivese legalmente obrigado á levanza de contabilidade, acompañará así mesmo as contas anuais correspondentes aos tres últimos exercicios.

B. Concurso de acreedores

Para a obtención da Segunda Oportunidade, é necesario pasar en primeiro lugar por un procedemento concursal, no que o noso asesoramento consistirá en intermediar entre o debedor e a Administración Concursal de forma que durante a tramitación do concurso abónense todos aqueles créditos que sexan necesarios para poder obter con posterioridade a Segunda Oportunidade.

C. Segunda oportunidade

A Segunda Oportunidade supón que, tras a conclusión dun procedemento concursal dunha persoa física, por finalización da liquidación dos bens ou por insuficiencia da masa activa para continuar o concurso, o debedor quedará exonerado daquelas débedas que non satisfixese durante o procedemento concursal, con excepción do crédito público, e do 25% dos créditos ordinarios se non se intentase antes do concurso un Acordo Extraxudicial de Pagos (por iso é sempre recomendable acudir en primeiro lugar a este procedemento de mediación antes de solicitar a declaración de concurso).

Con todo, para que se poida obter a Segunda Oportunidade débense cumprir determinados requisitos previstos nos artigos 486 e seguintes da Lei Concursal e débense de pagar durante o procedemento concursal determinados créditos (Notario, Avogada e Administración Concursal). 

O noso asesoramento comprenderá por tanto, o estudo dos trámites a realizar de acordo coa súa situación para poder obter a Segunda Oportunidade ou en caso de resultar favorable aos seus intereses, un Acordo Extraxudicial de Pagos.