Mano de mujer con anillo de casada

Divorcio xudicial

O procedemento para a obtención do divorcio cando existen fillos menores de idade é o seguinte:

– Redáctase un escrito de demanda solicitando a disolución do matrimonio así como do réxime económico matrimonial. Necesítase a contratación de Avogada e Procuradora. 

– O Xulgado admítea a trámite e sinala unha data na que os cónxuxes comparecerán no xulgado para ratificarse na súa solicitude de divorcio para o caso de Mutuo Acordo. 

– En caso de divorcio contencioso, darase traslado da demanda de divorcio ó cónxuxe e dispón dun prazo de 10 días para formular oposición ou conformarse cas peticións da demanda. 

 

Documentación que debe adxuntarse:

Ata 1.000.000 € en sucesións por descendentes,
ascendentes e cónxuxe.

1. Certificado de matrimonio.

2. Libro de Familia. 

3. Capitulacións matrimoniais (escritura Notarial de modificación do réxime económico matrimonial a separación de bens).

4. Certificado empadroamento. 

Divorcio notarial

Os cónxuxes, cando non tiveren fillos que dependan deles, poderán acordar a súa separación matrimonial ou divorcio de mutuo acordo, mediante a formulación dun convenio regulador en escritura pública ante Autoridade Notarial. 

Deberán prestar o seu consentimento ante unha Notaría do último domicilio común ou o do domicilio ou residencia habitual de calquera dos solicitantes.

Os cónxuxes no outorgamento da escritura pública deberán contar con asistenza letrada.

A documentación necesaria é a mesma que no caso de divorcio xudicial.