Firma de documentos

Lei da segunda oportunidade

1. Obtención da segunda oportunidade

A Segunda Oportunidade supón que, tras a conclusión dun procedemento concursal dunha persoa física, por finalización da liquidación dos bens ou por insuficiencia da masa activa para continuar o concurso, o debedor quedará exonerado daquelas débedas que non satisfixese durante o procedemento concursal, con excepción do crédito público, e do 25% dos créditos ordinarios se non se intentase antes do concurso un Acordo Extraxudicial de Pagos (por iso é sempre recomendable acudir en primeiro lugar a este procedemento de mediación antes de solicitar a declaración de concurso).

Con todo, para que se poida obter a Segunda Oportunidade débense cumprir determinados requisitos previstos nos artigos 486 e seguintes da Lei Concursal e débense de pagar durante o procedemento concursal determinados créditos (Notario, Avogada e Administración Concursal). 

O noso asesoramento comprenderá por tanto, o estudo dos trámites a realizar de acordo coa súa situación para poder obter a Segunda Oportunidade ou en caso de resultar favorable aos seus intereses, un Acordo Extraxudicial de Pagos.

2. Beneficio da exoneración de débedas

O debedor poderá obter o beneficio da exoneración de determinadas débedas non satisfeitas unha vez concluído o concurso de acreedores por insuficiencia dos bens para cubrir as débedas.

Para obter este beneficio esixirase que o abono das débedas devengadas desde o inicio das negociacións para alcanzar un acordo extraxudicial (Notario, Administrador Concursal, entre outros), así como as débedas derivadas de Préstamos Hipotecarios, e quedando excluído o crédito público.

Existe unha posibilidade alternativa, para o caso de que non se cancelaran as débedas anteriores, consistente no sometemento a un plan de pagos nun prazo de 5 anos, con excepción do crédito público.

Deudor de boa fe

A lexislación esixe o cumprimento no momento da solicitude de concurso de acreedores e durante os cinco anos seguintes das seguintes condicións:

  1. Que o concurso da sociedade non fose declarado culpable.
  2. Que o debedor non fose condenado, nos últimos 10 anos, por delitos contra o patrimonio, contra a orde socioeconómica, falsidade documental, contra a Facenda Pública e a Seguridade Social ou contra os dereitos dos traballadores. Se hai algún procedemento aberto, o xuíz poderá deixar en suspenso a exoneración.
  3. Que o debedor quixese chegar a un acordo extraxudicial de pagos.

Este beneficio legal radica nunha exoneración (quita) condicionada da débeda. Como xa se indicou, os debedores persoas físicas poderán aplicalo tras a conclusión do concurso por liquidación ou por insuficiencia de masa activa da seguinte forma:

Exoneraránse os créditos ordinarios e subordinados, sempre que se pagasen os créditos concursais privilexiados (hipotecas) e os créditos contra a masa (as débedas posteriores á declaración de concurso), coa condición de que o debedor quixese chegar a un acordó extraxudicial de pagos.

No caso que non se intentase este acordo extraxudicial, ademais dos pagos expostos no punto anterior, o debedor debería pagar o 25% dos saldos dos créditos concursais ordinarios (bancos, proveedores, etc).

En ambos os casos quedan excluídos os créditos de dereito público (Facenda Pública e Seguridade Social) e os créditos en concepto de dereito de alimentos.