Padre e hijo disfrutando

Medidas paternolifilias. Réxime de visitas

1. Fins de semana

Habitualmente, atribúense ao proxenitor non custodio as fins de semana alternas (ocasionalmente, páctase unha orde non correlativo, pero é excepcional).

Trátase , polo xeral, de as fins de semana correspondentes a períodos lectivos, pois  os  non lectivos atópanse polo común comprendidos dentro dos períodos de vacacións (cando estas repartíronse por metade), entendéndose que durante as vacacións escolares suspéndense as comunicacións de fin de semana.

As fins de semana comprenden  normalmente desde o venres a partir de a saída do  centro escolar ata  o domingo pola tarde, xeralmente, cara ás 20 horas, con pernoita do menor en compañía do non custodio.

Naturalmente, os horarios de recollida e entrega poden varias segundo os costumes, necesidades ou preferencias do grupo familiar e, en ocasións, a fin de semana prolóngase ata o luns pola mañá, en que os menores son entregados directamente no seu centro escolar polo proxenitor non custodio.

2. Tardes entre semana

É progresivamente frecuente que, se as circunstancias familiares e as obrigacións laborais do proxenitor no custodio permíteno, este goce unha ou dúas tardes lectivas cos fillos sen pernoita, desde a saída do  colexio ata a hora que se pacte (xeralmente as 20 ou 21 horas), considerándose esta visita como unha medida  idónea e o instrumento apropiado para a continuación das relacións paterno filiais.

Estas visitas  intersemanales poden non ser aconsellables cando os horarios de traballo son dificilmente  conciliables ou é grande a distancia entre domicilios dos proxenitores.

3. Comunicacón cos fillos

En principio, o proxenitor custodio debe facilitar  aos fillos a comunicación co outro  (postal,  teléfono,   correo electrónico, chat, etc.) sempre que tal comunicación exercítese en termos razoables, conforme ás  esixencias de a boa fe, sen alterar os horarios de estudo ou descanso dos fillos.

4. Vacacións

En xeral repártense por metade as vacacións escolares dos menores (que polo común son máis amplas e no coinciden coas vacacións laborais dos proxenitores) que comprenden os períodos de Nadal, Semana Santa e verán, conforme ao calendario que en cada caso fixe o centro escolar.

Para a asignación dos devanditos períodos é normal prever unha quenda, ben de elección (os anos pares elixe un e os  impares  o  outro,  por exemplo) ou ben deixando a quenda xa  preestablecida de antemán (a  primeira  metade  das vacacións  para o pai os anos pares e a segunda metade nos impares, por exemplo).

Durante os períodos de vacacións escolares -salvo acordo ou pronunciamento expreso en contra- se  suspenden as visitas de fin de semana e as  intersemanais.

No caso da Semana Santa, tendo en conta a súa brevidade (polo menos en canto a vacacións laborais)  cada vez é máis frecuente non dividir, senón asignar o período completo a cada proxenitor en quenda anual.

En canto as vacacións de verán, en ocasións limítanse a un mes para o proxenitor non custodio. É xeneralizado o  criterio de que é máis beneficioso que se trate de períodos completos, non divididos en varias quendas.

Madre e hija disfrutando