DEMANDA DE PROCEDEMENTO MONITORIO

A través do procedemento monitorio pódense reclamar as débedas pecuniarias de calquera importe, líquidas, determinadas, vencidas e esixibles, cando a débeda se acredite dalgunha das formas seguintes:

1ª Mediante documentos, calquera que sexa a súa forma e clase ou o soporte físico en que se atopen, que aparezan asinados polo debedor ou co seu selo, sinal ou marca ou con calquera outra sinal, física ou electrónica.

2ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificacións, telegramas, telefax ou calquera outros documentos que, aínda unilateralmente creados polo acredor, sexan dos que habitualmente documentan os créditos e débedas en relacións da clase que apareza existente entre acredor e debedor.

ÓRGANO XUDICIAL COMPETENTE

Será exclusivamente competente para o proceso monitorio o Xulgado de Primeira Instancia do domicilio ou residencia do debedor ou, se non foren coñecidos, o do lugar en que o debedor puidese ser atopado a efectos do requirimento de pagamento polo Tribunal.

POSTURAS DO DEBEDOR ANTE A DEMANDA DE MONITORIO

O debedor demandado pode optar por tres posibilidades:

Incomparecencia do debedor requirido

Se non comparece, e por tanto, nin paga nin se opón ditarase resolución dando por rematado o proceso monitorio e dando traslado ao acredor para que inste o despacho da execución.

Pagamento do debedor

Se o debedor atendera o requirimento de pagamento se acordará o arquivo das actuacións e se emitirá carta de pagamento a favor do acredor.

Oposición do debedor e posterior tramitación

O debedor pode opoñerse por medio dun escrito, que necesariamente virá asinado por defensa letrada e representación de procuradoría cando a contía do asunto fose superior a 2.000 euros.