Separación de bienes y monedas

Liquidación da sociedade de ganancias

A liquidación comezará por un inventario do activo e pasivo da sociedade.

ACTIVO: art. 1397 Cc.: 

1. Bens adquiridos existentes no momento da disolución. 

2. Importe actualizado do valor que tiñan os bens ao ser alleados por negocio ilegal ou fraudulento se non fose recuperado. 

3. Importe actualizado das cantidades pagas pola sociedade que fosen de cargo dun cónxuxe e en xeral as que constitúen créditos da sociedade contra este. 

PASIVO: art. 1398 Cc.: 

4. Débedas pendentes da sociedade.

5. Importe actualizado do valor dos bens privativos cando a súa restitución deba facerse en metálico por ser gastados en interese da sociedade. Igual regra aplícase ás deterioracións producidas nos devanditos bens polo seu uso en beneficio da sociedade. 

6. Importe actualizado das cantidades que, sendo pagadas por un só dos cónxuxes, fosen de cargo da sociedade e, en xeral, as que constitúan créditos dos cónxuxes contra a sociedade 

Pago das débedas: art. 1399 Cc.: 

Terminado o inventario pagaranse en primeiro lugar as débedas da sociedade, comezando polas alimenticias que, en calquera caso, terán preferencia.

Cando non houbese metálico suficiente para o pago das débedas poderán ofrecerse con tal fin adxudicacións de bens adquiridos, pero se calquera partícipe ou acredor pídeo procederase a allealos e pagar co seu importe.

 

Créditos contra a sociedade dun dos cónxuxes: art. 1403 Cc.:

“Pagadas as débedas e cargas da sociedade abonaranse as indemnizacións e reintegros debidos a cada cónxuxe ata onde alcance o caudal inventariado, facendo as compensacións que correspondan cando o cónxuxe sexa debedor da sociedade”. 

“Feitas as deducións no caudal inventariado que  prefijan os artigos anteriores, o remanente constituirá o haber da sociedade de lucrativas, que se dividirá por metade entre os cónxuxes ou os seus respectivos herdeiros”.