HERDANZAS.
OBRIGAS TRIBUTARIAS

Cesión y herencia de una casa

Por qué se presenta o imposto sobre sucesións?

O obxectivo deste imposto é gravar os incrementos de patrimonio que se producen, normalmente, como consecuencia de herdanzas e doazóns, así como os seguros de vida nos que o contratante sexa persoa distinta do beneficiario. É un imposto incompatible co imposto sobre a renda das persoas físicas polo que a renda gravada polo imposto de sucesións non se someterá ao I. R. P. F. Grávase o adquirido por cada suxeito pasivo, tomando como base, no caso de herdanzas, o patrimonio neto do causante, é dicir os seus bens menos as cargas débedas e gastos.

Qué importe está exento de tributación?

Ata 1.000.000 € en sucesións por descendentes,
ascendentes e cónxuxe.

En qué prazo debe presentarse?

A presentación deste imposto debe realizarse no prazo
de seis meses desde que se produce o falecemento.

Incremento de valor de terreos de natureza urbana

(Plusvalía Municipal)

Por qué se presenta o imposto?

O Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana (Plusvalía) é un imposto municipal directo e de carácter potestativo que grava a transmisión de calquera dereito real de goce limitativo do dominio dun terreo de natureza urbana.

Constitúe o feito impoñible do imposto o incremento de valor que experimenten os terreos de natureza urbana e que se poñan de manifesto como consecuencia da transmisión da súa propiedade por calquera título.

Nas transmisións de terreos a título lucrativo (sucesión mortis causa, doazón, apartación), é obrigado tributario o adquirente do terreo.

En qué prazo debe presentarse?

A presentación deste imposto debe realizarse no prazo de seis meses desde que se produce o falecemento.