Firma documento pacto de mejora

Qué é un pacto de mellora?

Son pactos de mellora aqueles por os cales se convén a favor dos descendentes a sucesión en bens concretos.

Os pactos sucesorios deberán ser outorgados en escritura pública.

Os pactos sucesorios poderán supoñer a entrega ou non de presente dos bens a que lles afecte, determinando no primeiro caso a adquisición da propiedade por parte da persoa mellorada.

No pacto sucesorio poderán contemplarse os supostos en que o mesmo quedará sen efecto e determinarse o ámbito residual das facultades dispositivas das persoas adxudicantes.
Os pactos de mellora quedarán sen efecto:
1. Se a mellorada incumprise as obrigas asumidas.
2. Por morte da mellorada antes que a mellorante, agás pacto expreso de substitución polos seus herdeiros ou que a mellora se realizase con entrega de bens de presente.
3. Por incorrer a mellorada en causa de desherdamento pola súa conduta gravemente inxuriosa ou vexatoria (delito con sentenza firme).

Fiscalidade dos pactos de mellora

Polo outorgamento de pacto de mellora é preciso liquidar os seguintes impostos:
1. Incremento de valor de terreos de natureza urbana (Plusvalía Municipal) para o caso de que se transmita un ben inmoble.
O suxeito pasivo é o adquirente.
O importe determinase aplicando unha porcentaxe a diferencia de valor entre o valor de adquisición pola mellorante e o valor de adquisición polo mellorado. A porcentaxe varía en función da Administracion Municipal do lugar en que radique o inmoble.
2. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. O suxeito pasivo é o adquirente.
• Nas adquisicións por causa de morte, nas que non se produza o falecemento do transmítente (pactos sucesorios), o prazo é dun mes, a contar desde o día seguinte a aquel en que se formalice o acto ou contrato.
• Nas adquisicións por descendentes de 21 anos ou mais están exentos de tributación hasta 1.000.000 euros.