Grupo de personas en sociedad

Redacción de estatutos e pactos societarios

1. Estatutos sociais

Nos estatutos que han de rexer o funcionamento das sociedades de capital farase constar:

  1. A denominación da sociedade.
  2. O obxecto social, determinando as actividades que o integran.
  3. O domicilio social.
  4. O capital social, as participacións ou as accións en que se divida, o seu valor nominal e a súa numeración No caso das sociedades de responsabilidade limitada en réxime de formación sucesiva, en tanto a cifra de capital sexa inferior ao mínimo fixado no artigo 4, os estatutos conterán unha expresa declaración de suxeición da sociedade ao devandito réxime. Os Rexistradores Mercantís farán constar, de oficio, esta circunstancia nas notas de despacho de calquera documento inscribible relativo á sociedade, así como nas certificacións que expidan.
  5. Se a sociedade fóra de responsabilidade limitada expresará o número de participacións en que se divida o capital social, o valor nominal das mesmas, a súa numeración correlativa e, se fosen desiguais, os dereitos que cada unha atribúa aos socios e a contía ou a extensión destes.
  6. Se a sociedade fose anónima expresará as clases de accións e as series, no caso de que existisen; a parte do valor nominal pendente de desembolso, así como a forma e o prazo máximo en que satisfacelo; e se as accións están representadas por medio de títulos ou por medio de anotacións en conta. No caso de que se representen por medio de títulos, deberá indicarse se son as accións nominativas ou ao portador e se se prevé a emisión de títulos múltiples.
  7. O modo ou modos de organizar a administración da sociedade, o número de administradores ou, polo menos, o número máximo e o mínimo, así como o prazo de duración do cargo e o sistema de retribución, se a tiveren.
  8. Nas sociedades comanditarias por accións expresarase, ademais, a identidade dos socios colectivos.
  9. O modo de deliberar e adoptar os seus acordos os órganos colexiados da sociedade.

Pactos societarios

Na escritura e nos estatutos poderanse incluír, ademais, todos os pactos e condicións que os socios fundadores xulguen conveniente establecer, sempre que non se opoñan ás leis nin contradigan os principios  configuradores do tipo social elixido.

Os pactos que se manteñan reservados entre os socios non serán  oponibles á sociedade.