Bote con monedas

Qué é un seguro de vida asociado a un préstamo hipotecario con prima única?

Con carácter simultáneo á contratación dun préstamo hipotecario son moitas as ocasións nas que se impón a concertación dun seguro de vida como condicionante á obtención do Préstamo con Garantía Hipotecaria.

Este seguro adoita subscribirse cunha aseguradora pertencente ao mesmo grupo de empresas que a entidade bancaria coa que se concertou o préstamo.

Ademais, imponse o pago do seguro a través dunha prima única que aumenta o importe total financiado e que supón a súa devolución aprazada co consecuente pagamento de intereses.

Por que é unha práctica abusiva?

A práctica e a contratación deste seguro son abusivas:

1. Non se trata dun seguro cuxa elección das condicións ou da entidade aseguradora haxa podido participar a parte prestataria, se non que se trata dunha imposición en todos os sentidos debido a que, incluso a entidade aseguradora pertence ao mesmo grupo que

a entidade bancaria coa que se concertou non só é a persoa que presta diñeiro,  se non tamén o primeiro beneficiario do seguro de vida.

2. A simultaneidade do ingreso por parte do Banco do importe da prima única do seguro imposto e o do préstamo do capital, financiándoos conxuntamente

Qué establacen os tribunais?

A este respecto existen numerosos pronunciamentos xurisprudenciais que consideran que a simultánea contratación do seguro, ao tempo da subscrición do préstamo abunda na vinculación da operativa e na falta de explicación e de alternativas á hora de levar a cabo a contratación. Habendo de resaltarse o xa manifestado en ocasións pola Dirección Xeral de Seguros, no sentido de quese considera a imposición por parte da entidade aseguradora dun seguro a prima única ao  tomador inadecuada e contraria ás boas prácticas e usos no ámbito dos seguros privados”.

A xurisprudencia veu tomando en consideración para entender a imposición e  abusividade deste tipo de contratación que

“A solicitude de adhesión ao contrato de seguro cúrsase a través das oficinas do prestamista, que recorre á mediación e á súa contratación a través de sociedades da súa mesmo grupo; que sexa a entidade financeira a que se designa tomadora e beneficiaria, reducindo aos prestatarios á condición pasiva de solicitantes/asegurados; que se establece a contratación dunha prima única anticipada ( cfr. condición financeira quinta da oferta vinculante sobre gastos a cargo do prestatario), e retense do principal do préstamo o importe para o seu pago, que nunca chega a estar ao dispor dos prestatarios, garantindo con iso que á firma do contrato de préstamo a operación queda pechada: se non se acepta a retención para o pago da prima a entidade financeira retén para si a opción de non asinar o contrato de préstamo, e deste xeito impón a condición do aseguramento que se contén na oferta vinculante”.